Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEKADENTYZM

  DEKADENTYZM (fr. decadentisme, od łac. decadentia = odpadnięcie, odstąpienie, zmarnienie) [1] Ogólno­europejski prąd duchowy z ostatniego dwudziestolecia XIX w., wyrastający z przekonania o kryzysie i upadku cy­wilizacji europejskiej (-» katastro­fizm). Charakterystyczny dla d. pesy­mizm łączył się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIENS

  DEFINIENS (łac. definiens = okre­ślający) Wyrażenie definiujące. Najczęściej stanowi je prawy człon defini­cji, zawierający informacje o znacze­niu lub zakresie terminu definiowa­nego, za pomocą spójnika (zwanego funktorem definicyjnym) połączony z -> definiendum.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

  DEIZM (łac. deus = Bóg)

  Powstała w związku z rozwojem nowożytnego mechanistycznego przyrodoznawstwa (—> mechanicyzm) koncepcja filozoficzna głosząca, iż po stworzeniu świata bądź (w wersji bardziej radykalnej) po ustanowieniu praw umożliwiają­cych samodzielny rozwój istniejącej wespół z nim materii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJONIZM

  DEDUKCJONIZM (łac. deductio = wyprowadzenie) Stanowisko w metodologii, kwestionujące pogląd, że pojęcia abstrakcyjne, zdania teorety­czne i prawa nauki są bądź rezultata­mi prostych uogólnień obserwacji, bądź wynikiem konwencji, bądź instrumentem porządkowania doś­wiadczenia. W odróżnieniu od —»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

  DEFINICJA (łac. definitio = okreś­lenie) W metodologii: wypowiedź językowa (zdanie lub wyrażenie) poda­jąca najważniejsze informacje o pew­nych przedmiotach (d. realna) bądź o znaczeniach pewnych słów (d. no­minalna). Ze względu na zadania sta­wiane d., wyróżnia się: a) d. sprawo­zdawcze (analityczne);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIENDUM

  DEFINIENDUM (łac. definiendum = to, co należy zdefiniować) Człon definicji, zazwyczaj znajdujący się po jej lewej stronie bądź sam stanowiący wyrażenie definiowane (w przypadku —> definicji wyraźnej), bądź zawiera­jący termin definiowany jako swoją część (w -> definicjach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

  DEDUKCJA (łac. deductio = wyprowadzenie) [1] W logice: a) rodzaj rozumowania, które przebiega zgodnie z kierunkiem wynikania logicznego. tzn. zawsze prowadzi od racji do nastepstwa; b) rodzaj wnioskowania, którym - w odróżnieniu od wnioskowania niededukcyjnego (uprawdopodobniającego) - wniosek wyni­ka logicznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAIMONION

  DAIMONION (gr. daimoniori) Isto­ta natury duchowej, usytuowana mię­dzy człowiekiem a bóstwem (de­mon). Pojęcie „d." do filozofii wpro­wadził Sokrates, który nazywał tak ducha opiekuńczego, pojawiającego się samorzutnie w świadomości i speł­niającego funkcję wyroczni w przy­padku dylematów moralnych nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAO

  DAO (chin. dao = droga) Immanentna zasada lub sposób zachodzenia zdarzeń. Spontaniczny ład: kosmicz­ny, ziemski, jednostkowy. Pojęcie powszechne w klasycznej filozofii chińskiej, szczególnie eksponowane w daoizmie (-> chińska filozofia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWINIZM

  Jedna z klasycznych koncepcji ewolucjonizmu sformuło­wana przez Darwina, wyjaśniająca zjawisko ewolucyjnej zmienności świata przyrody, tj. przystosowania organizmów i powstawania gatun­ków, na podstawie zasady doboru na­turalnego. Wg tego ujęcia, w wyniku -» walki o byt przeżywają osobniki najlepiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt

Do góry