Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIALEKTYKA

  DIALEKTYKA (gr. dialektike - sztuka dyskutowania) Termin ozna­czający także: rozłączanie, rozbie­ranie czegoś. U przedstawicieli —> jońskiej filozofii (oraz Anaksagorasa, Empedoklesa, Demokryta), d. była pojmowana jako cecha (dynamicz­ność, zmienność) rzeczywistości oraz jako opisująca ją teoria (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYGNAT

  DESYGNAT (łac. designatus - ozna­czony) Termin używany w logice na określenie przedmiotu oznaczanego przez daną —> nazwę. Od rodzaju nazwy zależy, ile jest desygnatów: a) nazwa jednostkowa — jeden d. (np. „Arystoteles"); b) nazwa ogólna -więcej niż jeden d. (np. „człowiek"); c) nazwa pusta - nie ma d. (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM

  DETERMINIZM (łac. determinare - ograniczać, określać, wyznaczać) Pojęcie odnoszone do szeregu poglą­dów zakładających istnienie w świe­cie swoistego rodzaju zależności i pra­widłowości. Podstawowe rozróżnienie obejmuje: 1) d. ontologiczny, pod­kreślający, iż wszystkie, zdarzenia i procesy są ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /4 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJONIZM

  DESKRYPCJONIZM (łac. descrip­tio = opis) [1] W teorii poznania: pogląd, przeciwstawiany wszelkim ge­netycznym poglądom na poznanie-Wg d., głównym celem każdego poz­nania jest opis natury poznawanego przedmiotu, czyli opis wszystkich jego cech konstytutywnych i (ewen­tualnie) konsekutywnych. Odpowiednio do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMIURG

  DEMIURG (gr. demiurgos - robotnik-artysta, rzemieślnik) Twórca świa­ta zjawiskowego. 1) U Platona: świa­doma przyczyna celowa, przekształcająca pierwotny, cielesny chaos (ananke, konieczność) w wizerunek świata idei. 2) W -> gnostycyzmie: zły Bóg-stwórca przeciwstawiany naj­wyższemu Nieznanemu Bogu, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENOTACJA

  DENOTACJA (łac. denoto = okre­ślić, oznaczyć) W logice: a) relacja semantyczna zachodząca pomiędzy wyrażeniem jakiegoś języka a przed­miotami, do których się ono odnosi. Ze względu na różne kategorie se­mantyczne wyrażeń można mówić o: d. nazwy jednostkowej, d. predykatu, d. zdania, d. spójników...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

  DEONTOLOGIA (gr. deon = to, co niezbędne, konieczne; obowiązek, powinność + logos = słowo, teoria, nauka) Dosłownie: „nauka o obowiązkach" lub „nauka o powinnoś­ciach". [1] W filozofii moralności (etyce): termin wprowadzony przez Benthama oznaczający ogólną naukę o moralności. U podstaw tej nauki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIZM

  DEONTOLOGIZM (gr. deon = to, co niezbędne; konieczność; obowiązek, powinność + logos = słowo, teo­ria, nauka)

  W etyce: pogląd, zgodnie z którym postępowanie człowieka jest moralnie pozytywne (dobre, słuszne lub prawe) jedynie wówczas, gdy czyni on zadość nakazom i zaka­zom (obowiązkom) stanowionym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJA

  DESKRYPCJA (łac. descriptio = opis) W logice: nazwa jednostkowa, nienależąca do imion własnych, czę­sto przyjmująca postać wyrażenia opisowego (np.: „największy męd­rzec wszystkich czasów"). Ze wzglę­du na liczbę -» desygnatów rozróżnia się: a) deskrypcje określone, czyli mające nie więcej niż...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKONSTRUKCJA

  DEKONSTRUKCJA (łac. de = ne­gacja + constructio = budowa)

  U Derridy, przedstawiciela —> postmoder­nizmu: termin oznaczający metodę mającą na celu zanegowanie i „rozbi­cie" wszelkich dotychczasowych kon­strukcji teoretycznych, schematów myślenia, stereotypowych interpreta­cji ludzkich działań i sfery...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt

Do góry