Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIFFERENTIA SPECIFICA - „RÓŻNICA GATUNKO­WA"

  DIFFERENTIA SPECIFICA (łac. differentia = różnica, species = gatunek) „RÓŻNICA GATUNKO­WA" [1] Cecha (lub - rzadziej - zes­pół cech) wyróżniająca pewien ga­tunek przedmiotów w obrębie więk­szej ich klasy, nazywanej zwykle rodzajem (łac. genus). Np.: cechą wyróżniającą kwadraty (gatunek) w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNERSTWO

  DOKTRYNERSTWO (łac. doctrina = nauczanie, nauka, wiedza) Najbar­dziej skrajna postać —» dogmatyzmu metodologicznego, polegająca na uz­nawaniu pewnych twierdzeń, mimo istnienia wystarczających racji do ich odrzucenia lub skorygowania. Obo­wiązek przyjmowania pewnych twier­dzeń, bez względu na ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO

  To, co pożądane, wartościo­we (wartościowane pozytywnie). Pod­łoże wartości lub sama —> wartość (pozytywna). Ze względu na wielość i względną autonomię dziedzin ludz­kiej aktywności, w których pojęcie d. ma zastosowanie oraz różnorodność przedmiotów, cech i stanów, które tym pojęciem się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

  DOGMAT (gr. dogma = to, czego się naucza; pogląd, przekonanie, po­stanowienie) [1] Twierdzenie uzna­wane za podstawowe, niepodważalne lub należące do kanonu (teoretyczne­go, metodologicznego i edukacyjnego) pewnej szkoły lub orientacji filozoficznej (—> dogmatyzm). [2] W sta­rożytnym -» sceptycyzmie mianem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYZM

  DOGMATYZM (gr. dogma = to, czego się naucza; uchwała) [1] W metodologii: a) właściwość niektó­rych doktryn, koncepcji, poglądów lub stylów myślenia, w ramach któ­rych dopuszcza się uznawanie lub głoszenie pewnych tez bez należy­tego ich uzasadnienia: — albo w ogóle pomijając dowód (tam, gdzie jest on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSA

  DOKSA (gr. doksa = mniemanie, pogląd, opinia; łac. opinio) W teorii Platona: poznanie zmysłowe, doty­czące zmiennego świata rzeczy i dlatego będące poznaniem niepewnym. Jego wartość polega na ilustrowaniu twierdzeń ogólnych. Nadrzędne wo­bec poznania doksalnego jest pozna­nie czysto rozumowe, dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOGIKA, NAU­KA DIALOGU, LOGIKA DIALO­GU

  DIALOGIKA (gr. dia = przez + lo­gos - słowo, nauka; dialegein = rozmawiać, dialogos = rozmowa), NAU­KA DIALOGU, LOGIKA DIALO­GU [1]

  Jeden ze współczesnych nur­tów filozoficznych, nazywany również filozofią dialogu, filozofią spotkania, „filozofią Ty". Do jego twórców oraz czołowych przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMA

  DHARMA (sanskr. dharma = pra­wo, powinność, ład, cnota)

  W kulturze indyjskiej: uniwersalna zasada lub norma o szeregu zastosowań - kosmologicznym, rytualnym, społe­cznym i etycznym. Oznacza zarówno kosmiczny porządek, jak i panowanie ładu w sprawach ludzkich. Jako akty­wność moralna jest jedną z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA LOGIKA

  DIALEKTYCZNA LOGIKA (gr. dialektike = sztuka dyskutowania, logikos = poprawne rozumowanie)

  Ter­min wywodzący się z filozofii Hegla i marksizmu, oznaczający „nową" lo­gikę dotyczącą praw dialektycznie pojmowanego rozwoju przyrody, społeczeństw ludzkich i myślenia - D.l. wyraża „sprzeciw" wobec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA METODA

  DIALEKTYCZNA METODA (gr. dialektike = sztuka dyskutowania, methodos = badanie)

  Metoda myślenia, obejmująca zespół dyrektyw opartych na znajomości ogólnych prawidłowo­ści dotyczących rzeczywistości i po­stępowania badawczego. W tworze­niu podstaw d.m. brali udział jońscy filozofowie, ujmujący zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt

Do góry