Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

  DYCHOTOMIA (gr. dichotomos - podział na dwie części) Podział na dwie części; dwudzielność. Pojęcie d-(tzn. dwuczłonowego podziału opartego na sprzeczności cech) wprowa­dził na stałe do filozofii Platon. Wkazał on, że taki podział stanowi istotny składnik -> dialektyki. Wcze­śniej do d., jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD

  [1] W logice: ciąg zdań lub formuł zdaniowych, zawierający wy­łącznie takie wyrażenia, z których każ­de jest albo twierdzeniem pierwotnym (założeniem) danej teorii, albo z twierdzeniami pierwotnymi łączy je stosunek bezpośredniego wynikania. Na ogół ostatnie ogniwo takiego cią­gu stanowi zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM

  DUALIZM (łac. dualis = podwójny) Stanowisko zakładające w różnych ujęciach filozoficznych występowa­nie dwóch niewspółmiernych a zasadniczych dla całości — elementów, dwóch wzajemnie nieredukowalnych zasad. D., jako pewien rodzaj —> plu­ralizmu, stoi w opozycji względem -» monizmu. [1] W metafizyce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

  DUCH (gr. nous, pneuma; łac. animus, spiritus) [1] W ontologii (metafizyce): byt niematerialny, czasem identyfikowany z Rozumem, Bogiem, Absolutem. Np.: a) u Anaksagorasa -rozum, który porusza i organizuje materię, jest nośnikiem życia i zasadą jednoczącą; b) u Plotyna - byt twór­czy, z którego wyprowadzana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

  DOŚWIADCZENIE (gr. empeiria, łac. experientia, ang. experience, niem. Erfahrung) [1] W teorii pozna­nia: akty, przeżycia i czynności poz­nawcze, odznaczające się bezpośred­nim (—> bezpośredniość) i naocznym (—> naoczność) ujęciem swego przed­miotu. Także poznawcze rezultaty tych aktów, przeżyć i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody na istnienie boga

  Dowody na istnienie boga miały wielu autorów i różne konstrukcje logiczne. Do najbardziej znanych należą: ontologiczny d.n.i.B. Anzel­ma z Canterbury i tzw. kosmolo­giczne d.n.i.B. Tomasza z Akwinu. W dowodzie ontologicznym, o ko­nieczności istnienia Boga Anzelm wnosił na podstawie pojęcia Boga jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODZENIE

  DOWODZENIE [1] W logice: po­stępowanie polegające na poszukiwa­niu lub konstruowaniu -> dowodu. [2] W metodologii: rozumowaniezmierzające do odnalezienia racji dla zdania lub twierdzenia, którego praw­dziwość chcemy wykazać. Z uwagi na strukturę przyjętego rozumowania wyróżnia się d. wprost i d...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOGRAFIA

  DOKSOGRAFIA (gr. doksa = po­gląd, sąd + grapho = piszę) [1] Opra­cowanie czyichś poglądów z pomi­nięciem (lub poważnym ograniczeniem) aspektu biograficznego. [2] Sposób opracowania historii filozofii, zmierzający do przedstawienia ru­chów, prądów, kierunków, doktryn itp. (np. J. Legowicz, Zarys historii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIANOETYCZNE CNOTY

  DIANOETYCZNE CNOTY   (gr. dianoia = myślenie dyskursywne, rozum, wiedza + ethos = obyczaj)

  Wy­różniona przez Arystotelesa, grupa intelektualnych zalet i względnie trwałych dyspozycji, do których za­liczał m.in. mądrość teoretyczną (mądrość filozofów), tj. zdolność ro­zumienia oraz rozsądek, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA

  DOKTRYNA (łac. doctrina = nau­ka) Zespół spójnych twierdzeń, zało­żeń i poglądów dotyczący określonej dziedziny, właściwy danemu myślicielowi, szkole lub partii politycznej. W tym sensie d., to: system, teoria, nauka, także program polityczny. Przez d. rozumie się również (potocznie) ogół poglądów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry