Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DŹINIZM

  Nieteistyczna indyjska tradycja religijna, której treść (zgod­nie z wierzeniem wyznawców) była przedmiotem nauczania dwudziestu czterech dźinów („zwycięzców"), zwanych także tirthankarami, czyli „twórcami brodów" (przez strugę -> samary). Ostatnim z nich był (w le­gendzie współczesny Buddzie, a nawet z nim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIKA SPOŁECZNA

  DYNAMIKA SPOŁECZNA Nastę­pujący po —> statyce społecznej dział socjologii Comte'a. Przedmiotem ana­lizy d.s. był drugi zasadniczy (obok porządku) aspekt życia społecznego- postęp, rozumiany jako wzrastają­ca władza człowieka nad środowi­skiem. Wśród podstawowych praw decydujących o wzroście i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

  DYNAMIZM (gr. dynamis - siła, moc) [1] W filozofii przyrody: dok­tryna przeciwna statycznemu ujmo­waniu rzeczywistości, odwołująca się do nieustannych zmian (np. —> wariabilizm). Wg d. immanentnego, dynamiczność jest cechą samej materii (np. —> materializm dialektyczny). Wg d. transcendentnego, przyroda, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKURSYWNE MYŚLENIE

  DYSKURSYWNE MYŚLENIE (łac. discursus = rozmowa, rozumowanie) [1] W teorii poznania: myślenie pole­gające na rozumowaniu, w odróżnie­niu od spostrzegania lub innych prostych aktów percepcji (zmysłowej lub intelektualnej). Ma miejsce wów­czas, gdy do pewnej wiedzy docho­dzimy na podstawie innej wiedzy, uznanej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY FILOZOFII

  Pierwszą, doniosłą historycznie, propozycję systematyzacji zakresu refleksji filozo­ficznej pod względem merytorycz­nym, wniosła —> Akademia Platońska (IV w.p.n.e.). Projekt ów wyodręb­niał w ramach filozofii trzy podsta­wowe działy: fizykę - rozumianą jako namysł nad naturą (-> arche) przy­rody i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE

  Całokształt tego, co się zda­rzyło w przeszłości. W szerokim zna­czeniu: cała przeszłość, łącznie z prze­szłością przyrodniczą. W wąskim zna­czeniu: przeszłość społeczeństwa ludzkiego. Termin d. bywa czasami zamiennie używany z terminem —> „historia" (res gestae). D. (historia) stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELNOŚĆ ETYCZNA

  [1]  W znaczeniu szerszym: doskonałość mo­ralna, -> cnota. Odpowiednik gre­ckiego pojęcia —> arete (łac. virtus). [2] W znaczeniu węższym: męstwo jako szczególny, często wyróżniany rodzaj cnoty.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

  DYLEMAT (gr. dilemma = podwój­na przesłanka) Schemat wnioskowa­nia, w którym trzecią przesłankę — obok dwu innych o postaci zdań warunkowych - stanowi alternatywa. Wyróżnia się cztery główne rodzaje d.: 1) d. konstrukcyjny prosty; 2) d. konstrukcyjny złożony; 3) d. destruk­cyjny prosty; 4) d. destrukcyjny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA FILOZOFIA

  DUŃSKA FILOZOFIA - rozwija się od połowy XVIII w. W tym czasie działali m.in.: J. Schielderup Sneedorff (1724-1764), zwolennikempiryzmu; J. Kraft (1720-1765) i F. Ch. Eilschow (1725-1750), znajdują­cy się pod wpływem Wolffa. Do ety­cznej myśli Kanta nawiązywał A.S. Óersted (1778-1860), natomiast do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA

  Niematerialna zasada —> ży­cia, czynnik ożywiający —> ciało, po­przez wstąpienie w nie i w nim prze­bywanie. Opuszczenie d. przez ciało oznacza jego —> śmierć. Podmiot ży­ciowej aktywności organizmów oraz podłoże zjawisk psychicznych, a w przypadku człowieka także źródło poznania oraz racja jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt

Do góry