Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKONOMIA

  EKONOMIA (gr. oikos = dom + nomos = prawo; oikonomia = gospo­darowanie, zarządzanie gospodarst­wem) Nauka o gospodarce społecznej zapoczątkowana przez Arystotelesa. Klasyczna definicja e., wywodząca się od Say'a, określa ją jako naukę o pra­wach produkcji, dystrybucji i kon­sumpcji dóbr. E., od chwili swego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  EKSTENSJONALNOŚĆ (łac. extensio = rozpostarcie, rozszerzenie,zakres) W logice: własność tych wyrażeń złożonych, funktorów lub pewnych języków, których —> denotacja jest wyłącznie funkcją denotacji elementów składowych. Wyrażenie złożone jest ekstensjonalne, jeśli jego denotacja jest uzależniona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  EKONOMIA MYŚLENIA (niem. Denkokonomie, gr. oikonomia = gospodarowanie) Dyrektywa metodo­logiczna, niekiedy podnoszona do rangi naczelnej zasady poznawczej, wg której każde systematyczne my­ślenie i poznawanie winno odznaczać się powściągliwością w czynieniu jakichkolwiek założeń, oszczędno­ścią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIWOKACJA

  EKWIWOKACJA (łac. aequivocatio - dwuznaczność) [1] W meto­dologii: —> błąd, którego źródłem jest niejednoznaczność wyrażeń. Polega on na używaniu danego wyrażenia w wielu różnych znaczeniach, choć poprawność wypowiedzi lub rozumo­wań (ich kontekst logiczny i prag­matyczny) domaga się użycia tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT, DOŚ­WIADCZENIE

  EKSPERYMENT (łac. experimen. tum = próba, doświadczenie; experiri = próbować, doświadczać), DOŚ­WIADCZENIE

  Podstawowy, obok zwykłej obserwacji, rodzaj badania stosowany w nauce, polegający na wywoływaniu w określonych warun­kach danego zjawiska (zdarzenia, stanu) przyrodniczego, psychicznego lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELAN VITAL

  ELAN VITAL (fr. elan vital = po­ryw życiowy) Termin wprowadzonyprzez Bergsona, oznaczający pier­wotny pęd życiowy, energię życiową poszczególnych organizmów. E.v. jest przyczyną samorzutnych zmian i twórczego rozwoju oraz różnicowa­nia się organizmów. Napotykając przy tym na opór materii, e.v. pokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYZM

  EJDETYZM (gr. eidetikos = ideal­ny, formalny) W teorii poznania i me­todologii: a) pogląd, charakterysty­czny m.in. dla fenomenologii, wg któ­rego wszelkie poznanie (w szczegól­ności zaś poznanie filozoficzne) zmie­rza do bezpośredniego i naocznego uchwycenia istotnej struktury poz­nawanych przedmiotów - ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

  EKLEKTYZM (gr. eklegein = wy­bierać, eklektos = wybrany) Termin wprowadzony prawdopodobnie przez Potamona z Aleksandrii, który nazwał własną szkołę „wybierającą", czyli eklektyczną (eklektike airesis). E. w filozofii przejawia się w meto­dzie łączenia i uzgadniania różnych elementów (tez, pojęć)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOTERYCZNA NAUKA

  EGZOTERYCZNA NAUKA (gr. eiisoterikos = zewnętrzny) Nauka (wiedza) przeznaczona dla szerszego ogółu, w przeciwieństwie do ezote­rycznej nauki, dostępnej tylko ścisłe­mu gronu uczniów (słuchaczy) - np. euzoteryzm i -> ezoteryzm doktryny J> pitagoreizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

  EGZYSTENCJA (łac. existentia = istnienie) [1] Istnienie jako różne od > istoty (esencji). [2] Istnienie czło­wieka, tj. istnienie właściwe człowiekowi; empiryczne ludzkie bycie. Podstawowa kategoria —> egzystencjalizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry