Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMPIRYZM

  EMPIRYZM (gr. empeiria = doś­wiadczenie) W teorii poznania: kierunek opozycyjny względem -» ra­cjonalizmu, uznający za jedyne (lub główne) źródło wiedzy ludzkiej, zewnętrzne lub wewnętrzne, zmysło­we —> doświadczenie. E. występuje zazwyczaj w dwóch postaciach: e. genetycznego i e. metodologicznego. [1]...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPACJA

  EMANCYPACJA (łac. emancipatió) Termin wywodzący się z prawo­dawstwa rzymskiego, oznaczający uwolnienie się syna spod opieki ojca (uzyskanie przez niego samodziel­ności). W znaczeniu ogólnym: poję­cie opisujące zjawisko wyzwalania się jednostek lub określonych grup społecznych (np. e. kobiet jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIE (SŁOWNIKI) FILOZOFICZNE

  Mają swe źródła w odległej przeszłości. Już Arysto­teles w V księdze Metafizyki umieścił materiał słownikowy dotyczący głów­nych zagadnień filozoficznych. Dużo zagadnień filozoficznych prezentują wielkie ogólne encyklopedie, począ­wszy od Encyklopedii Diderota (-> encyklopedyści). Wybrane...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /5 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY

  ELEMENTY (łac. elementom = sub­stancja pierwotna, żywioł, pierwia­stek) [1] W znaczeniu ogólnym: najprostsze części składające się na jakąś całość. [2] W -» jońskiej filo­zofii przyrody: żywioły; pierwotne tworzywo świata, jak i podstawowe jego składniki. [3] U Arystotelesa: stoicheia (materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEATYZM

  Szkoła w starożytnej greckiej filozofii (VI/V w. p.n.e.), a jednocześnie stanowisko rozwijane przez jej przedstawicieli (Parmenides, Zenon z Elei, Melissos). E. głosił bezwartościowość i doksalność (—> doksa) poznania zmysłowego, opo­wiadając się za poznaniem czysto rozumowym, zgodnie z tezą, iż „tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

  EKSPLIKACJA (łac. explicare = wyjaśniać) W logice: termin określa-jacy sposób wyjaśnienia danego po­jęcia, poprzez jego uściślenie i dopre­cyzowanie za pomocą treści należą­cych do innego języka niż pojęcie wy­jaśniane (np. wykorzystywanie języka matematyki do wyjaśniania pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM

  EKSPRESJONIZM (fr. expressionisme, ang. expressionism, niem. Expressionismus) [1] Kierunek w -> este­tyce, stworzony przez Crocego, roz­wijany przez Collingwooda, ujmujący twórczość jako wyraz wewnętrznych przeżyć twórcy, zaś dzieło sztuki (w związku tym) jako odzwierciedle­nie stanów emocjonalnych i ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  EKSTAZA (gr. ekstasis = oddalenie się, naruszenie, obłęd, trans) [1] Cha­rakterystyczny dla przeżycia mistycz­nego (-» mistycyzm) stan świadomo­ści, w którym całkowicie ustaje aktyw­ność zmysłów. [2] Zachwyt (wywo­łujący zawieszenie innych przejawów aktywności psychicznej) będący for­mą —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIZM

  EKOLOGIZM (gr. oikos = środo­wisko, dom + logos = nauka, słowo) Nurt refleksji etycznej, nazywany często etyką ekologiczną, określający faktyczny oraz powinnościowy cha­rakter związków człowieka z jego na­turalnym otoczeniem. Ogólne pojęcie równowagi naturalnej (homeostazy) staje się w e. normatywnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJA

  EKSTENSJA (łac. extensio = rozpo­starcie, rozszerzenie, zakres) —> Denotacja danej nazwy lub zdania (jego wartość logiczna).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry