Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ENWIRONMENTALIZM

  ENWIRONMENTALIZM (ang. enrironment = otoczenie) [1] Ogólna nazwa teorii zakładających, iż kształ­towanie się -> osobowości determinowane jest przede wszystkim wpły­wem środowiska, głównie środowi­ska geograficznego). [2] Stanowisko przeciwstawiające się heredytarianizmowi (teorii dziedziczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM

  EMERGENTYZM (łac. emergere = wynurzać się, wyłaniać) [1] Kierunek filozoficzny, powstały w Anglii na początku XX w., głoszący tezę o nie­ustannym rozwoju świata (ewolucja emergentna), którego źródło tkwi w (bliżej nieokreślonej) mocy zwanej emergencją. Pojęcie emergencji wpro­wadził Lewes, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYŚCI

  [1] Współ­twórcy dzieła Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rze­miosł, zwanego też Wielką encyklo­pedią, największego literacko-naukowego (kilkadziesiąt tomów) przed­sięwzięcia Oświecenia. Zasadnicza część ukazała się w latach 1751--1772, pozostałe tomy, już tylko pod redakcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

  EMOCJONALIZM (łac. emotio = wzruszenie, podniecenie, silne przeżycie uczuciowe) Pogląd, którego zwolennicy postulują rozpatrywanie wszelkiej, a przede wszystkim poz­nawczej i wolicjonalnej aktywności człowieka w powiązaniu z jego ży­ciem uczuciowym. Odnośnie do sfery uczuciowej podkreślają z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  EMOTYWIZM (ang. emotivism; łac. emotus = poruszony) Akognitywistyczne (—> akognitywizm) stanowi­sko w —> metaetyce, zapoczątkowane poglądami Ogdena i Richardsa (The Meaning of Meaning, 1923), ugrun­towane koncepcją Barnesa (A Suggestion about Value, „Analysis" 1934). Za klasycznych przedstawi­cieli e. uchodzą:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTARNE NORMY MO­RALNE

   Zespół —> norm moralnych o zasięgu powszechnym, występu­jący w wielu systemach moralnych. Do e.n.m. zalicza się przede wszy­stkim: zasady nakazujące solidarność ogólnoludzką w przypadku np. kataklizmów; reguły społecznej współ­pracy na rzecz dobra wspólnego, np. obowiązek obrony ojczyzny; reguły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  EMPATIA (gr. empatheia = cierpie­nie) Termin (ang. empathy, jako tłumaczenie niem. Einfuhlung) za­stosowany po raz pierwszy przez Lippsa (1909) na określenie procesu wczuwania się w stany psychiczne innych osób. Zjawisko pochodne —> sympatii. Cecha osobowości lub interpersonalny proces psychofizjologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

  ELITARYZM (fr. eliłe = wybrane jako najlepsze, od elire = wybierać) Pogląd zakładający wiodącą społecz­ną rolę elity (grupy ludzi przodujących pod względem prestiżu lub kwalifika­cji) oraz jej szczególne uprawnienie do sprawowania władzy. Także, po­gląd przypisujący elicie cnoty moral­ne dla ogółu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  Nurt fi­lozoficzny, skrajnie pozytywistyczny (—> pozytywizm), zapoczątkowany i rozwijany w drugiej połowie XIX w. przez Avenariusa (twórcę nazwy „e.") oraz (niezależnie) przez Macha. E. głosi, że wszelka nauka (włącznie z filozofią) powinna opierać się tylko na „czystym" doświadczeniu, zaś jej wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANACJA

  EMANACJA (łac. emanatio = wy­pływ) [1] Proces wyłaniania się różnorakich bytów z jednego (będącego ich zasadą) bytu absolutnego, doko­nujący się z zachowaniem ciągłości i porządku malejącego stopnia dosko­nałości (-> neoplatonizm). [2] Nie­kiedy, określenie stwórczego działa­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt

Do góry