Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPOCHE

  EPOCHE (gr. epoche = zatrzyma­nie, powstrzymanie się, powściągli­wość) [1] Termin upowszechniony przez starożytny -» sceptycyzm, oz­naczający powstrzymanie się od uzna­wania i formułowania jakichkolwiek sądów: zarówno twierdzących, jak i przeczących. Miało to zabezpieczyć filozofię przed —» dogmaty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERGONOMIA, ERGONOMIKA

  ERGONOMIA (gr. ergon = praca + nomos - prawo, zasada), ERGONOMIKA Termin wprowadzony przez Jastrzębowskiego (Rys ergonomii, czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z  nauki przyrody, „Przyroda i Przemysł" 1857, nr 29) na oznaczenie dyscypliny, która, wraz z „anaukonomią" („nauką o potrze­bach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROS

  EROS (gr. Eros) [1] W mitologii greckiej: bóg miłości. [2] Pojęcie często wykorzystywane w myśli filozoficznej, m.in. jako: a) symbol zasady porządkującej świat i łączącej jego elementy (np. w kosmogonii Hezjoda, w filozofii przyrody Empfr doklesa); b) określenie motywu ludzkich działań i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUREIZM

  Zespół koncepcji opracowanych w ramach nurtu, któ­remu początek dała szkoła założona przez Epikura (341-270 p.n.e.) w Ate­nach (306 r. p.n.e.). Rozwijał się on do IV w. n.e. (Apollodor II w. p.n.e.; Lukrecjusz 95-51 p.n.e. - autor poe­matu De rerum natura stanowiącego główne źródło wiedzy o filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEME

  EPISTEME (gr. episteme) [1] Po­jęcie używane w filozofii starogreckiej (zwłaszcza przez Platona) jako synonim poznania filozoficznego (tj. naukowego), czyli poznania pewne­go, niewątpliwego itp. Także syno­nim rezultatu tego poznania, czyli wiedzy prawdziwej lub po prostu wiedzy — w odróżnieniu od mniema­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDYZM

  Prąd filozoficzny i polityczno-społeczny drugiej połowy XVIII w., inspirowany po­glądami francuskich —> encyklope­dystów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  EPISTEMOLOGIA (gr. episteme = wiedza ścisła, odpowiedzialna, nau­kowa + logos - słowo, teoria, nauka) Termin zaproponowany przez Ferriera (1854) na określenie jednego z dwu głównych  (obok  —»  ontologii)  —> działów filozofii. [1] W znaczeniu szerszym: dział filozofii, inaczej na­zywany —> gnoseologią lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

  ENERGETYZM (gr. energetikos = dotyczący energii) Stanowisko sformułowane przez Ostwalda, głoszące, iż energia jest substratem wszelkich zjawisk (zarówno tzw. materialnych, jak i duchowych) i dlatego wszystkie procesy należy interpretować wyłącz­nie jako przekształcanie się jednego rodzaju energii w inny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

  ENTELECHIA (gr. entelecheia = działanie, doskonałość) [1] Termin wprowadzony przez Arystotelesa, związany z pojęciem energii, —> for­my i —> substancji. Oznaczał zarówno samo działanie, ruch, aktualizację (czyli urzeczywistnianie jakiegoś no­wego bytu), jak również „kres-cel", tj. stan osiągniętej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTYMEMAT

  ENTYMEMAT (gr. en thymo a w umyśle) —> Wnioskowanie, w któ­rym nie wszystkie przesłanki zostały wyraźnie wyodrębnione lub wypowie­dziane. Pominiętą przesłankę, prze­milczaną np. ze względu na jej oczy­wistość, nazywa się przesłanką en-tymematyczną (domyślną). Wniosko­wania, w których mamy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt

Do góry