Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETOLOGIA

  ETOLOGIA (gr. ethos = obyczaj + logos = słowo, nauka) Termin wpro­wadzony przez J.S. Milla (1843). [1] Nauka o obyczajach, badająca warun­ki kształtowania się charakteru, oby­czajów i zwyczajów jednostek lub grup społecznych. [2] W węższym znaczeniu, spopularyzowanym w Pol­sce przez Swiętochowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

  ETOS (gr. ethos = obyczaj, zwyczaj) Styl, sposób bycia, postawa danej gru­py społecznej, wyróżniana z uwagi na całokształt wyznawanych i realizowanych w praktyce wartości, szcze­gólnie moralnych i obyczajowych

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

  ETYKA (gr. ethikos logos; ethikos = zwyczajowy, od ethos = obyczaj, zwyczaj) Termin wprowadzony przez —> Arystotelesa na oznaczenie jednej z dyscyplin (obok m.in. polityki, ekonomiki i retoryki) tzw. filozofii praktycznej. Współcześnie e., to (najogólniej) teoria —> moralności, chociaż niekiedy oznacza również...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYZM

  [1] Określenie posta­wy przyznającej -» wartościom este­tycznym nadrzędne miejsce wśród innych wartości (moralnych, poz­nawczych itp.); [2] Pojęcie przeżycia estetycznego sformułowane przez Shaftesbury'ego. E., w tym ujęciu, to percepcja nie tylko sztuki, ale całej rzeczywistości z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSE EST PERCIPERE AUT PERCIPI

  ESSE EST PERCIPERE AUT PERCIPI (łac. esse est percipere aut percipi = być to spostrzegać lub pod­legać spostrzeżeniom) Formuła ucho­dząca tradycyjnie za kwintesencję —> immaterializmu i —> ideizmu (—> ide­alizmu  teoriopoznawczego)  Berkeleya, zgodnie z którym świat doświad­czenia składa się wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

  ESCHATOLOGIA (gr. eschatos = ostateczny + logos = nauka, słowo; eschata = rzeczy ostateczne) Do­ktryna religijna i teologiczna dotycząca kresu istnienia człowieka, jego ostatecznego przeznaczenia (e. indy­widualna) oraz kresu (ostatecznego końca) świata (e. kosmologiczna). Wierzenia e. stanowią zasadniczy i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESENCJALIZM

  ESENCJALIZM (łac. essentia = istota, treść) W -> metafizyce: a) tendencja do priorytetowego traktowa­nia —> istoty względem istnienia (—> egzystencja). W opozycji do przed­stawicieli orientacji egzystencjalnej (np. —> tomizmu) zwolennicy esencjalizmu (np. Duns Szkot) uważają, iż rzeczy istnieją nie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYCZNE PRZEŻYCIE

  Podstawowa kategoria —> estetyki, ozna­czająca całokształt procesów zacho­dzących w ludzkiej świadomości wywołanych obcowaniem z -> dzie­łem sztuki (przedmiotem estetycz­nym). E.p. charakteryzuje się dworna elementami: w pełni angażuje osobo­wość odbiorcy oraz, w czasie swego trwania, jest zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA

  ESTETYKA (niem. Asthetik; gr. aisthesis = wrażenie zmysłowe, odczuwanie, wrażliwość) Wyodrębnio­ny (1750) przez Baumgartena (także twórca nazwy „e.") dział filozofii - sankcjonujący formalnie od starożytności istniejącą i rozważaną pro­blematykę - wchodzący, obok etyki, w zakres -» aksjologii. E...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYSTYKA

  ERYSTYKA (gr. eristike; eristikos = kłótliwy, eris = spór, kłótnia, zwada) Sztuka (kunszt) prowadzenia sporów, wywodząca się z —» dialektyki —> eleatyzmu, w klasycznej postaci roz­winięta przez -» sofistykę (np. Gorgiasz z Leontinoj) i w —> megarejskiej szkole, zwanej szkołą erystyczną (np. Eubulides z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt

Do góry