Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA MATERIALNA

  ETYKA MATERIALNA (łac. ma­teria = materiał, przedmiot, treść) Opisowa i normatywna nauka o mo­ralności, odwołująca się do pojęcia wartości moralnych, nie zaś (jak —> etyka formalna) do pojęcia obowiąz­ku czy powinności. Czołowym rzecz­nikiem e.m. był Scheler. Uważał on, że jedynie konkretne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA CNÓT I WZORÓW OSO­BOWYCH

  Etyka propagująca (obok —> norm) przede wszystkim zestaw pożądanych -> cnót i —> wzorów osobowych. Charakterystyczna była zwłaszcza dla filozofii starożytnej (np. —> cynicyzm, -> cyrenaizm, —> sceptycyzm, -> stoicyzm, -» epiku-reizm, Platon, Arystoteles), średniowiecznej i odrodzeniowej. Jej współ­czesną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA DEONTOLOGICZNA

  ETYKA DEONTOLOGICZNA (gr. deon = obowiązek, powinność; to, co niezbędne + logos = słowo, nauka)

  Stanowisko głoszące, że pojęciem pierwotnym w etyce nie jest pojęcie wartości (-> etyka aksjolo­giczna), lecz pojęcie obowiązku bądź słuszności. Działanie zgodnie z obo­wiązkiem stanowi podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA DIALOGICZNA

  ETYKA DIALOGICZNA (gr. dialegein = rozmawiać, dialogos = rozmowa)  [1]  Etyka reprezentowana przez przedstawicieli  filozofii dia­logu (-> dialogika), wg których czyn moralny nie jest bezpośrednią po­chodną obowiązku (normy), prawa czy przeżytej wartości, lecz wypływa z „sytuacji dialogicznej", ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA FORMALNA

  ETYKA FORMALNA (łac. formalis = dotyczący kształtu lub sposobu) Stanowisko w etyce, wg którego isto­ta działania moralnego polega na po­stępowaniu zgodnym z -» imperatywem (prawem) moralnym. Stąd poję­ciem pierwotnym każdej e.f. jest pojęcie —> obowiązku lub —> powin­ności. Każda e.f. uwzględnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA GLOBALNA

  Współczesna tendencja w refleksji etycznej, doty­cząca przyszłości rodzaju ludzkiego i strategii rozwoju życia społecznego w wymiarze światowym (global­nym). Głównym jej postulatem jest Wprowadzenie zasad —> humanizmu i -» solidarności jako norm regulują­cych współżycie międzynarodowych społeczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA AKSJOLOGICZNA

  ETYKA AKSJOLOGICZNA (gr. aksios = wartościowy, cenny, godny) Stanowisko głoszące, że pierwotnym pojęciem etyki nie jest pojęcie obo­wiązku bądź słuszności (—» etyka deontologiczna, —> deontologizm), lecz pojęcie wartości. Doświadczenie, prze­życie i uznanie wartości (dobra), po­woduje, iż stają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA HETERONOMICZNA

  ETYKA   HETERONOMICZNA (gr. heteros = inny + nomos = prawo) [1] W węższym znaczeniu: doktryna etyczna, wg której powinności mo­ralne człowieka determinowane są sy­stemem wartości i norm danym przez Boga. W skrajnej formie (Henryk z Gandawy, Duns Szkot, Ockham) przybierała postać deontonomizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOLOGIA

  ETNOLOGIA (gr. ethnos = lud + logos = słowo, nauka) Termin wprowadzony przez Chavannes'a (1787). Obecnie oznacza jedną z nauk o —> kulturze, prowadzącą badania nad jej genezą, rozwojem i - przede wszys­tkim - zróżnicowaniem. Przedmio­tem analiz e. jest całokształt wytwo­rów i zachowań ludzkich (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOCENTRYZM

  ETNOCENTRYZM (gr. ethnos = lud + łac. centrum = środek) Przekonanie o uprzywilejowanej (szcze­gólnej) wartości kultury określonej (zasadniczo własnej) grupy etnicznej, rasowej, religijnej itp. wobec innych kultur. Dana kultura uważana jest za najlepszą i wzorcową, jedyną godną kontynuacji i naśladowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry