Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA UMIARU

  Określenie ety­cznej koncepcji normatywnej, która regułą postępowania czyni unikanie skrajności. Często warunkuje ona zdolność takiego postępowania od posiadania (przez działający pod­miot) cnoty umiaru, a tym samym nawołuje do jej kształtowania, rozwi­jania, umacniania itp. Postulat umiaru wystąpił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA ZAWODOWA

  Zespół norm i ocen moralnych związanych z peł­nieniem określonej funkcji zawodo­wej i uznanych oficjalnie za obowiązujące w danym środowisku zawo­dowym. Powinności (obowiązki) mo­ralne przedstawicieli wielu zawodów wyznaczone są przez —> kodeksy zawierające uporządkowany zestaw norm (zakazy, nakazy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM

  EUDAJMONIZM (gr. eudaimonismos = szczęśliwość, eudaimonia = szczęście) Nazwa szeregu koncepcji etycznych, głównie wywodzących się z filozofii starożytnej Grecji, w myśl których najwyższym dobrem moral­nym (—> summum bonurri) jest —> szczęście (jednostkowe lub społe­czne). Różnice w obrębie e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIKA

  EUGENIKA (gr. eugenes = dobre­go pochodzenia, rasowy) Nazwa utworzona przez Galtona (1862) na określenie dyscypliny zajmującej się problematyką szukania metod po­lepszania gatunku ludzkiego przez wzmacn'anie pozytywnych cech dzie­dzicznych. Działania o charakterze eugenicznym, podejmowane od daw­na i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA RELIGIJNA

  Zróżnicowa­ny, co do wielkości i rangi, element części doktrynalnej każdej religii, będący w ścisłym związku z treścią elementów pozostałych, w szczegól­ności teorii —> absolutu. Efektem tego związku jest sakralny charakter treści moralnych. Normom moralnym przy­pisuje się nadprzyrodzony rodowód...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA NIEZALEŻNA

  Określenie takiego systemu etyki normatywnej, który nie wiąże postulowanych przez siebie norm i zasad z rozstrzygnięcia­mi filozoficznymi (np. ontologiczny-mi) czy założeniami doktrynalno-re-ligijnymi, lecz utrzymuje, że głoszo­ne w jego ramach wskazania moralne nie   zawdzięczają  swego  istnienia i swej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA NORMATYWNA, ETYKA WŁAŚCIWA

  ETYKA NORMATYWNA (łac. norma — prawidło; fr. normatif= nor­matywny), ETYKA WŁAŚCIWA

  Trzeci zasadniczy, obok -» etyki opi­sowej i -» metaetyki, dział etyki. W jego ramach - wychodząc zazwyczaj z negatywnej oceny zastanej moral­ności - uzasadnia się i postuluje mo­ralność taką, jaka, w myśl założeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA OGÓLNA i ETYKA SZCZEGÓŁOWA

  Rozróżnienie stosowane zasadniczo w etyce pozo­stającej w obszarze myśli chrze­ścijańskiej (głównie tomistycznej). E.o. to filozoficzna refleksja nad podstawami etyki, wartościami mo­ralnymi, odpowiedzialnością moral­ną, powinnością, sumieniem itp. E.sz., to formułowanie wskazań mo­ralnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA OPISOWA

  Trzeci (obok —> etyki normatywnej i —> metaetyki) dział —>etyki, zwany czasem —> etologią. E.o., jako dyscyplina naukowa, Powstała pod wpływem pozytywizmu —> scjentyzmu. Głównym celem ba­dań czyni opisanie zjawiska -> moralności w jego (historycznie i śro­dowiskowo) zróżnicowanych przejach, takich jak: —»...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA AUTONOMICZNA

  ETYKA AUTONOMICZNA (gr. autonomos = samorządny, niezależ­ny) Koncepcja etyczna, wg której je­dynym źródłem —> prawa moralnego i ostatecznym prawodawcą moral­nym jest suwerenny rozum ludzki i każdy człowiek z osobna (jego wola, poczucie powinności, „zmysł moral­ny" itp.). Stanowi przeciwieństwo —> etyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry