Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Epikureizm

  Podczas gdy stoicy dają wyraz nowej epoce kulturalnej swym kosmopolityzmem,to druga ze szkół hellenistycznych, epikureizm, wyraża inny, równie charakterystycznyrys ówczesnego człowieka, mianowicie niechęć do wysiłku politycznego,brak wiary w skuteczność heroizmu oraz tęsknotę za spokojnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /6 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje platonizmu - Platon

  Mimo olbrzymiego wpływu filozofii Platona na rozwój kultury europejskiej, j e gobiografia i nauka stają się przedmiotem historycznych studiów dopiero odczasów niemieckiego badacza F. Schleiermachera, który na przełomie XVIIIi X IX stulecia podejmuje zadanie rozsunięcia przesłon legendy i ukazania Platonajako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /16 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści

  Bez ukazania rozwoju życia polityczno-kulturalnego, który dokonuje się wtedyw Grecji, a w Atenach w szczególności, zjawisko narodzin ruchu sofistycznegonie byłoby dla nas zrozumiałe. Wyrazy 'sofista', 'sofizmat', 'sofistyczny' z biegiemczasu uzyskały pejoratywny wydźwięk, chociaż etymologicznie wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Protagoras

  Pochodził z Abdery Urodził się około roku 487, a zmarł w roku 411 przedChrystusem. Był prawodawcą kolonii Turioi w południowej Italii. Zapewne byłuczniem Leukipposa. W Atenach bywał często, był przyjacielem Peryklesa,otaczano go tam wielką czcią i podziwiano jak Boga z powodu jego mądrości.

  Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Gorgiasz z Leontinoi

  Żył w latach 483-375 przed Chrystusem. Pochodził z Leontinoi na Sycylii i byłzapewne uczniem Empedoklesa. Słynna jest historia jego poselstwa do Aten,które miało miejsce w roku 427. Na starość przeniósł się do Laryssy w Tessalii.Napisał dzieło O niebycie, czyli o przyrodzie w którym posługuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Leukippos

  Arystoteles i Teofrast uważają go za twórcę atomizmu. Teofrast przekazuje, żebył on zwolennikiem Parmenidesa. Pozostawał pod wpływem Zenona i możliwejest, że słuchał jego nauk. Niemniej j e d n a k jego poglądy były bardzo różneod eleackich, co skłaniało niektórych badaczy do przyjęcia tezy, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Inni sofiści

  Zagadnieniem, które najżywiej zajmowało sofistów, była kwestia pochodzeniapraw. Różne były zapatrywania sofistów w tej sprawie. Nieznany skądinąd Kallikleswystępujący w Gorgiaszu Platona twierdzi, że to ludzie słabi ustanawiająprawa, by w t e n sposób obronić się przed mocnymi i dzielnymi. Przeciwną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Demokryt z Abdery

  Postać Demokryta otwiera okres wielkiej i dojrzałej myśli filozoficznej. Jegożycie przypada na lata 470/469 (460)-360/361 (370) przed Chrystusem. Działałw Abderze w Tracji. Był niewątpliwie jednym z największych umysłów starożytnościnie tylko jako filozof, ale również jako bardzo wszechstronny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek IV

  Działalność sofistów rozciąga się na przestrzeni dłuższej aniżeli wiek. Obejmuje ona nie tylko czasy Aten Peryklesa, ale trwa jeszcze w IV w. przed Chrystusem,promieniując poza Ateny. Okres szczytowy myśli greckiej rozpoczyna sięklęską Aten w wojnie peloponeskiej. W rezultacie od roku 404...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rysy ogólne okresu presokratejskiego

  Zanim przejdziemy do omawiania klasycznego okresu filozofii greckiej, przypatrzmysię pierwszemu etapowi jej rozwoju. Cechą charakterystyczną okresupresokratejskiego jest dominacja koncepcji przyrodniczych nad teorią człowiekai problemem ducha. Chociaż filozofia zbliża się stopniowo do tych zagadnień,to j e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 292

  praca w formacie txt

Do góry