Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Hipoteza progu

  hipoteza progu - jedna z hipotez wyjaśniających zjawisko lepszego rozpoznawania w porównaniu z reprodukcją. Zgodnie z h.p. przypominanie zależy od siły śladu pamięciowego - aby wystąpiło przypomnienie, siła śladu pamięciowego musi osiągnąć pewien poziom progowy. H.p. zakłada, że próg rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gramatyka opowiadania

  gramatyka opowiadania - termin wprowadzony przez D. Rumclharta na określenie zespołu uniwersalnych reguł determinujących formalną strukturę tekstów mających postać opowiadania, niezależnych od zawartych w konkretnym opowiadaniu treści. Badania nad g.o. /ostały zapoczątkowane w ramach prac prowadzonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt typowości

  efekt typowości (ang, typicality effect) - zjawisko obserwowane w badaniach pamięci semantycznej, głównie przy użyciu paradygmatu weryfikacji zdań: czas weryfikacji zdania o strukturze S jest P (np. „Wróbel jest ptakiem") zależy od tego, w jakim stopniu dany egzemplarz S jest reprezentatywny dla nadrzędnej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość pamięci

  gotowość pamięci - cecha pamięci wyrażająca się w szybkości, z jaką jednostka jest w stanie przypomnieć sobie określone treści w dowolnej chwili, zgodnie ze swoimi intencjami. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja

  generalizacja - zjawisko uogólniania, które może dotyczyć uczenia się, myślenia, uczuć, a także różnego rodzaju zachowań molorycznyeh czy werbalnych. W przypadku zachowań motorycznych wyróżnia się g. bodźców, polegającą na występowaniu reakcji w odpowiedzi na działanie bodźców innych niż bodziec...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wielkości klasy

  efekt wielkości klasy (ang. category-size effect) - zjawisko stwierdzone w badaniach struktury pamięci semantycznej przy użyciu zadania weryfikacji zdań. Osobie badanej prezentowano zestaw zdań, których prawdziwość badany miał ocenić. Przykładowo były to zdania typu: „Kanarek jest różowy7', „Kanarek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja semantyczna

  generalizacja semantyczna - zjawisko uogólniania dokonujące się w przypadku bodźców i reakcji słownych z uwagi na ich znaczenie. Stwierdzono, iż np. po wytworzeniu reakcji na słowo „ptak" nazwy konkretnych ptaków wywołują zbliżoną reakcję.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wyższości obrazu

  efekt wyższości obrazu (ang. pictorial supeńority effect) - przewaga pamięci obrazów nad pamięcią odpowiadających im słów wyrażająca się w różnych pomiarach: w wyższych wskaźnikach rozpoznawania i swobodnej reprodukcji materiału obrazowego w porównaniu ze słownym, w szybszym zapamiętywaniu par...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geon

  geon - termin wprowadzony przez J. Biedermana, dotyczący — kodu obrazowego; oznacza elementarną jednostkę składową o charakterze przestrzennym, która sama nie mając znaczenia, wyznacza wraz z innymi geonami znaczenie utworzonych z nich obrazów przedmiotów; g. jest konstruowany na podstawie przeciwstawnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ejdetyzm

  ejdetyzm - zdolność przedstawiania sobie dawniejszych spostrzeżeń w postaci wyobrażeń tak wyraźnych, że nie ustępujących pod względem wyrazistości pierwotnym spostrzeżeniom. E. jest czynnikiem sprzyjającym uzyskiwaniu wysokich osiągnięć w zakresie reprodukcji materiału pamięciowego; często...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt

Do góry