Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konstrukcjonizm

  konstrukcjonizm — pogląd na temat relacji percepcji i pamięci, według którego ->- reprezentacja poznawcza świata zewnętrznego zakodowana w pamięci nie jest jego wiernym odwzorowaniem, la sama rzeczywistość jest bowiem różnie percypowana przez ludzi o różnych nastawieniach, przekonaniach, celach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodu dystynktywność

  kodu dystynktywność - termin odnoszący się do kodu reprezentacji pamięciowej, oznaczający możliwość odróżnienia danej reprezentacji od innych ze względu na jakieś cechy. W przypadku słów kody znaczeniowe są zwykle bardziej dystynktywne niż kody sensoryczne, w przypadku obrazów najczęściej jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukt teoretyczny

  konstrukt teoretyczny-pojęcie reprezentujące bezpośrednio nieobscrwowalne zmienne podmiotowe determinujące zachowanie osobnika (->- zmienna pośrednicząca). Znaczenie k.t. w psychologii polega głównie na stwarzanych przez niego możliwościach wyjaśniania ukrytych mechanizmów obserwowanych zjawisk na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognitywizm

  kognitywizm - kierunek w psychologii (zapoczątkowany przez A. Newclla, H. A. Simona, J. S. Brunera, U. Neissera i kontynuowany przez wielu psychologów, a także specjalistów z zakresu  nauki o poznawaniu) utrzymujący, że człowiek jest układem przetwarzającym informacje, a jego zachowanie zależy nie tylko od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstruktywizm

  konstruktywizm - jedno z podejść neobehawioryzmu opierające się na założeniu, żc natura czynników wewnętrznych reprezentowanych w pojęciu -^zmiennej pośredniczącej jest nieznana, a czynniki te mają swoje źródło w strukturach anatomiczno-fizjoiogicz-nych układu nerwowego, chociaż nie są z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputalność

  Komputalność - założenie, że umysł jest układem podobnym do komputera, przetwarzającym informacje na podstawie pewnego systemu fizycznie reprezentowanych symboli; w układzie tym istnieje przyporządkowanie wejścia z wyjściem poprzez kolejne operacje przetwarzania informacji zgodnie / wyspecjalizowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontekst

  kontekst - bezpośrednie sąsiedztwo określonych elementów analizowanej całości; w psychologii analizuje się najczęściej k. sytuacyjny - zbiór wszystkich elementów danej sytuacji, pozostających ze sobą w różnych relacjach i wchodzących ze sobą w interakcje, wpływających na odbiór tej sytuacji przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfabulacje

  konfabulacje - wypowiedzi zawierające zmyślone treści służące do wypełniania — luki pamięciowej osoby, która jest przekonana o prawdziwości tych treści. Obserwuje się je u chorych z ciężkimi — zaburzeniami painięci, zwłaszcza w zespole Korsakowa.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod twierdzeniowy

  kod twierdzeniowy (kod analityczny, kod ideacyjny) — kod semantyczny mający formę sądów (ang. propo-sńtions) wyrażających podstawowe idee (np. w zdaniu: „Czarny pies biegł za małym chłopcem" można wyróżnić trzy sądy: pies był czarny; pies biegł za chłopcem; chłopiec był mały). K.t. jest amodalny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod wizualny

  kod wizualny - kod pamięciowy, który reprezentuje wygląd bodźca w formie wizualnej, tj. jako układ linii, kątów, punktów, plam, kształtów itp. K.w. występuje w pamięci krótkotrwałej, kwestią sporną jesi jego występowanie w pamięci długotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry