Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały mózgowia?

  Mózgowie dzielimy według kryteriów rozwojowych lub czynnościowych.

  •    Według kryteriów rozwojowych (podział ontogenetyczny) rozróżniamy jego pięć zasadniczych części:

  rdzeniomózgowie, w którego skład wchodzi rdzeń przedłużony,

  -    tyłom ó z g o w i e wtór n e, które tworzą most i móżdżek,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowana jest podstawowa jednostka strukturalna układu nerwowego?

  Podstawową jednostką strukturalną układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. Neurony różnią się bardzo kształtami i rozmiarami, ale większość ma te same elementy budowy.

  Są to: ciało komórk i nerwowej (ciało neuronu), od którego odchodzą dwa rodzaje wypustek, liczne d e n d r y t y i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest mózgowie człowieka?

  Najniżej położoną częścią mózgowia jest rdzeń przedłużony, który ku dołowi przechodzi płynnie w rdzeń kręgowy, u ku górze w most. Na grzbietowej jego części (jak również na górnej części mostu) znajduje się przestrzeń zwana komorą IV, od dołu łącząca się z kanałem środkowym rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powstaje i jak jest przekazywany impuls nerwowy?

  Cechami czynnościowymi neuronów są pobudliwość i przewodnictwo. umożliwiające im spełnianie zasadniczej funkcji, jaką jest przekazywanie informacji zakodowanych w postaci impulsów nerwowych. W neuronie pozostającym w stanie spoczynku wewnętrzna powierzchnia błony komórkowej (neurylemmy) ma ładunek...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wchodzi w skład półkul mózgowych?

  Półkule mózgowe oddziela od siebie sięgająca w głąb aż do ciała modze-lowatego szczelina podłużna mózgu. Powierzchnię półkul pokrywa warstwa istoty szarej, zwana płaszczem lub kora mózgu. Jest ona u człowieka szczególnie rozwinięta i pokrywa większość pozostałych struktur mózgowych. Tworzy ją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały układa nerwowego?

  Układ nerwowy człowieka pod względem anatomicznym dzielimy na o b w o d o w y i central n y. W obrębie centralnego, inaczej ośrodkowego układu nerwowego (OUN/CUN) wyróżniamy mózgowie oraz r d z e ń kręg o w y (patrz dalej). Układ nerwowy obwodowy utworzony jest przez zwoje i n e rw y. Tworzy on jakby...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest twór siatkowaty?

  Twór siatkowaty zwany przez nieanatomów układem siatkowatym lub retikularnym, rozciąga się w pniu mózgu od międzymózgowia do rdzenia przedłużonego, a następnie przechodzi w twór siatkowaty rdzenia kręgowego. Nazwę za wdzięcz* swoistej budow ie są to bowiem skupienia, składające się /. olbrzymiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest obwodowy układ nerwowy?

  Obwodowy układ nerwowy utworzony jest przez zwoje i nerwy. Zwoje są skupiskami ciał komórek nerwowych, nerw y zaś to wiązki setek, a nawet tysięcy aksonów otoczonych tkanką łączną. Strukturę nerwu można porównać do budowy kabla telefonicznego. Pojedyncze aksony odpowiadają pojedynczym drutom...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie znajdują się i jaką rolę pełnią nerwy czaszkowe?

  W obrębie rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia rozmieszczone są jądra nerwów czaszkowych. Nerwy czaszkowe są bezpośrednio połączone z mózgowiem (w odróżnieniu od pozostałych nerwów, łączących się anatomicznie z rdzeniem kręgowym). Miejsca połączenia nerwów czaszkowych z pniem mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak znaczą słowa?

  Pytanie o istotę znaczenia znaków językowych jest wielce kłopotliwe dla lingwistów. Przez długie lata badania semantyczne wyłączano z językoznawstwa, a j dziś wielu językoznawców rezygnuje z definiowania znaczenia - przyjmuje znaczenie jako pojęcie niedefiniowalne i stara się jedynie opisywać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 581

  praca w formacie txt

Do góry