Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie patogenne czynniki działające po urodzeniu się dziecka zagrażają jego rozwojowi?

  Urazy czaszki ze wstrząsem mó z g u należą do najczęstszych przyczyn uszkodzenia układu nerwowego. Z reguły ulegają im dzieci w wieku od 6 do 10 lal w związku ze znaczną ich samodzielnością, która nie idzie w parze z krytyczną oceną sytuacji i własnych możliwości. Najcięższą postacią są...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki genetyczne są przyczyną zaburzeń rozwoju?

  Do czynników bezpośrednio uszkadzających CUN. i tym samym będących przyczyną zaburzeń rozwoju, należą czynniki genetyczne. Wśród czynników genetycznych, czyli oddziałujących na komórkę rozrodczą przed zapłodnieniem, wymienia się obecność w komórce rozrodczej jednego lub obojga rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przyczyną padaczki i jakie są jej konsekwencje?

  Skutkiem uszkodzenia CUN może być padaczka (epilepsja), która stanowi zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych. Centralnym objawem epilepsji jest napad padaczkowy, czyli nadmierne i gwałtowne wyładowanie bioelektryczne w grupie komórek nerwowych. Jego źródłem jest uszkodzona tkanka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są gametopatie i chromosomopatie? Jakie są najbardziej znane postacie chromosomopatii?

  Do czynników genetycznych zalicza się też uszkodzenia lub zaburzenia rozwojowe komórek rozrodczych jednego lub obojga rodziców, tzw. gametopatie. W tym przypadku geny mogą być prawidłowe, lecz niewłaściwa jest np. budowa jądra komórkowego komórki rozrodczej. Nieprawidłowa jest więc ilość materiału...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co określamy pojęciem profilaktyka?

  Zabiegi profilaktyczne w odniesieniu do dzieci to właściwie z o rg a n i -z o w a n y proces w y c h o w a w c z y o r a z s t y m u 1 o w a n i c r o z w o -ju czynności psychicznych, szczególnie tych, których tempo rozwoju jest nieco wolniejsze. W okresie dzieciństwa istnieją duże możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy choroby somatyczne mają wpływ na CUN i jakie są ich konsekwencje dla rozwoju dziecka?

  Zaburzenia przemiany materii (m e t a b o l i z m u) mogą spowodować uszkodzenie układu nerwowego. Przypadki takie występują rzadko, lecz ich skutki są nieodwracalne. Dziedzicznie uwarunkowana słaba aktywność lub brak enzymów, niezbędnych w procesach przemiany materii, doprowadza do gromadzenia się w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są embriopatie i fetopatie, jakie są postacie tych zaburzeń?

  Zaburzenia rozwoju życia wskutek działania w okresie prenatalnym patogennych czynników na zarodek określane są jako embriopatie, w późniejszym okresie, gdy czynniki te działają na płód, niekiedy stosowany jesi termin feto pa t i e. Uszkodzenie układu nerwowego dziecka w okresie prenatalnym jak podaje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega profilaktyka bezpośrednia i pośrednia?

  Oddziaływanie profilaktyczne odbywa się drogą bezpośrednią - na dziecko i pośrednią - przez pedagogizację i uwrażliwienie rodziców na: popełniane błędy, niewłaściwe postawy rodzicielskie, wadliwy system wychowania w rodzinie.

  Najczęściej stosowanymi formami profilaktycznego współdziałania z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest związek defektów fizycznych, ruchowych i sensorycznych oraz zaburzeń rozwoju?

  Wrodzone i nabyte defekty fizyczne, ruchowe i sensoryc z n e zakłócają rozwój psychomotoryczny dziecka. Do tej grupy defektów należy zaliczyć wrodzone lub nabyte kalectwo fizyczne i motoryczne (uszkodzenie narządów ruchu, np. w przypadkach mózgowego porażenia dziecięcego), a także wady budowy ciała...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie skutki w odniesieniu do CUN powodują zaburzenia krążenia i niedożywienie?

  Wśród czynników patogennych działających na dziecko w okresie prenatalnym należy wymienić niedotlenienie, którego przyczyną jest nieprawidłowe krążenie krwi w jednym z trzech obszarów krążenia: matczynym, płodowym lub łożyskowym. Zaburzenia krążenia są także przyczyną niedożywienia płodu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt

Do góry