Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój składni wypowiedzeń dziecięcych?

  W końcu 3 roku życia w wypowiedziach dzieci pojawiają się zdania rozwinięte, w których dziecko rozbudowuje podstawowy schemat zdania pojedynczego, dodając kolejno nowe elementy. Dziecko wzbogaca więc zdanie o przydaw-ki, okoliczniki i dokonuje przekształcenia zdań oznajmujących na struktury przeczące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej?

  Opieka logopedyczna obejmuje wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczno, terapeutyczne, instruktażowe oraz popularyzatorskie, zmierzające do zapobiegania, ograniczania czy usuwania zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się oraz do łagodzenia ich skutków i to zarówno w wymiarze jednostkowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój mowy?

  Zanim pojawią się pierwsze słowa (faza wypowiedzi jednowyrazowych, wyrazu) następuje komunikacja rcferencjalna za pomocą gestu - pokazywanie przedmiotu, podawanie go, wskazywanie przy jednoczesnej wokalizacji. Gesty te służą nazywaniu przedmiotów, czynności, i po opanowaniu przez dziecko nazw owo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się system fonologiczny języka dziecka?

  Nabywanie systemu fonologicznego (dźwiękowego) jest procesem stopniowym i można go rozpatrywać tak w zakresie percepcji dźwięków, jak i ich wytwarzania (artykulacji) przez dziecko. Zdolności percepcji mowy pojawiają się od początku życia dziecka, już w okresie prenatalnym, natomiast specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby badania rozwoju mowy dziecka?

  Obserwacja jest podstawową metodą badania rozwoju małego dziecka. Tym też sposobem badano na początku XX w. mowę. Wówczas badacze, obserwując rozwój własnych dzieci, zapisywali tylko ich wypowiedzi, i to niesystematycznie. Są to tzw. klasyczne dzienniki mowy, np. dla języka niemieckiego opracowali je...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się zasób i treść słownictwa dzieci?

  Wzbogacanie się zasobu słownictwa dzieci (rozwój leksykalny) następuje wraz v. doskonaleniem się umiejętności operowania zdaniami. Liczba słów rozumianych przez dziecko, jak i przez dorosłego, zawsze przewyższa liczbę słów używanych w wypowiedziach. Przeciętny zasób słownika dzieci w danym wieku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wpływają na rozwój mowy?

  Na rozwój mowy wpływ ma wiele czynników (Jurkowski 1975). Są to: prawidłowy rozwój psychomotoryczny, co wynika z właściwości układu nerwowego, braku defektów sensoryczno-motorycznych, szczególnie narządów mowy i słuchu;

  ogólny poziom intelektualny dzieci inteligentniejsze wcześniej zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się fleksyjny system języka dziecka?

  W przyswajaniu wiedzy syntaktycznej ważną rolę odgrywa semantyka. Dziecko musi znaleźć odpowiednie środki syntaktyczne, aby wyrazić coraz bardziej złożone relacje semantyczne. Relacje te występują już na poziomie dwuwyrazowym i są to role tematyczne, jakie przyjmują wyrazy w zdaniu. Obligatoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są etapy w rozwoju mowy dziecka?

  Periodyzacja mowy przyjęta w polskiej logopedii wyróżnia cztery okresy: melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej (L. Kaczmarek 1953). M. Przełącznikową (1967) charakteryzuje rozwój mowy w dwu etapach. Pierwszy etap, obejmujący okres melodii, określa jako wstępną i przygotowawczą fazę...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są wokalne formy zachowań przedwerbalnych?

  Dziecko od urodzenia wydaje różne dźwięki. Pierwszym z nich jest krzyk, potem pojawiają się takie formy, jak mlaskanie, cmokanie, które przygotowują do wydawania dźwięków mowy, usprawniając współdziałanie układu oddechowego i artykulacyjnego. Już w 1- 2 miesiącu życia pojawiają się prozodycznc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt

Do góry