Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a błędami językowymi?

  S. Grabias (1997, 30) uważa, że „różnica między obydwoma pojęciami jesi subtelna. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z odstępstwami od norm językowych i komunikacyjnych. Jednakże pojęcie zaburzenia należy wiązać z niemożnością realizacji prawidłowej. Zaburzenie jest zawsze jedynym możliwym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy wyróżnia się w procesie kształtowania i rozwoju mowy?

  Rozwój mowy (językowej sprawności systemowej) trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębnia się pewne okresy. Według L. Kaczmarka (1966) podział ten opiera się na rozwoju formy wypowiedzi dziecka. Czas trwania owych okresów w odniesieniu do normalnie rozwijającego się dziecka można sprecyzować...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska zalicza się do wad mowy?

  Wada mowy jest terminem węższym, o mniejszym zakresie znaczeniowym niż zaburzenie mowy. Zaburzenie mowy może być wywołane zarówno czynnikiem biologicznym, jak i psychospołecznym, natomiast wada mowy jest spowodowana wyłącznie czynnikiem biologicznym. W praktyce jednak nie przestrzega się tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zależności między rozwojem mowy dziecka a jego ogólnym rozwojem psychomotorycznym?

  Rozwój mowy zależy od ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka, od jego właściwości psychicznych i fizycznych, a także od czynników zewnętrznych (warunków' środowiskowych).

  R o z w ó j psychomotoryczny jest procesem (ciągiem) zmian progresywnych, w którym motoryka jest ściśle powiązana z psychiką...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy operuje się pojęciem wad wymowy?

  Wada wymowy (syn. dyslalia, zaburzenie wymowy, zaburzenie artykulacji, wady artykulacji, nieprawidłowe realizacje fonemów, zaburzenia substancji w płaszczyźnie segmentalncj) to termin najwęższy, stosowany do określenia wadliwych realizacji fonemów, odbiegających od ustalonej przez tradycję normy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy rozwój mowy dziecka uznaje się za nieprawidłowy?

  Zdaniem I. Styczek (1980) mowa jest nieprawidłowa wówczas, gdy różni się od tej, która jest w użyciu danej grupy społeczne. To stwierdzenie odnosi się do mowy już ukształtowanej, natomiast w odniesieniu do dzieci poniżej 7 roku życia do wad nie zalicza się okresowo występujących nieprawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniem mowy, wadą mowy a wadą wymowy?

  Te trzy pojęcia różni głównie ich zakres znaczeniowy. Zaburzenie mowy jest terminem najszerszym, oznaczającym - jak już podkreślano wszelkie nieprawidłowości mowy, wywołane zarówno czynnikami egzogennymi (środowiskowymi), jak i endogennymi - od prostej wady wymowy do niemożności mówienia włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska określa się mianem zaburzenia języka?

  Zaburzenia j ęzy k a wynikają z braku kompetencji językowej (fonolo-gicznej, semantycznej i syntaktycznej). Dochodzi do nich w wyniku uszkodzenia tych obszarów w korze mózgowej (i niektórych poza nią), które są odpowiedzialne za językową organizację informacji, czyli za programowanie mowy. za...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy wymowę uznaje się za błędną?

  Błędami wymowy (syn. dysortofonia) są:

  •    zakłócenie prawidłowej wymowy (ortoepii). realizacja fonemów niezgodna z normą ortofon czną, przejawiająca się podstawianiem, opuszczaniem, zniekształcaniem, dodawaniem głosek w wyrazie. Błędy wymowy należy odróżnić od wad wymowy. Są jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy przez zaburzenia mowy?

  Zaburzenia mowy (syn. defekty mowy, deficyty mowy, patologia mowy, zaburzenia komunikacji, zniekształcenie mowy, zaburzenie sprawności językowej). Zaburzenie zachowania językowego to termin szerszy od pojęć wada mowy i wada wymowy, gdyż obejmuje swoim zasięgiem wszelkie nieprawidłowości mow'y - bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 801

  praca w formacie txt

Do góry