Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są propozycje Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów odnośnie do nazewnictwa zaburzeń mowy?

  Wielu autorów w tym B. Sawa, I. Styczck, T. Zaleski wyraża opinię, żc proponowane klasyfikacje budzą pewne wątpliwości, zwłaszcza w przypadku zaburzeń mowy u dzieci. Wątpliwości te wynikają z braku wystarczających informacji na temat etiologii wrodzonych zaburzeń rozwoju mowy, roli i wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /9 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje zaburzeń mowy

  Pomimo wielu starań i licznych prób taksonomii zaburzeń mowy, nadal nie udało się opracować klasyfikacji, która oddawałaby pełny obraz odbiegających od normy zachowań językowych (zarówno systemowych, jak i komunikacyjnych). Zdaniem S. Grabiasa (1997 b) trudności te wynikają z:

  - faktu, że od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się zaburzenia mowy według kryterium przyczynowego?

  Kategoryzacje dokonane według kryterium etiologicznego, uwzględniające przyczyny i patomcchanizm zaburzeń mają na celu ukazanie źródła nieprawidłowości i sposobu, w jaki do nich dochodzi. Z opinią I. Styczek zgadza się S. Grabias, który uważa, że klasyfikacje wynikające z biologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /16 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między błędem wymowy a przejęzyczeniem?

  Błędy wymowy są zjawiskiem powtarzającym s;ę, natomiast przejęzyczenia są jednorazowe. W wyniku działania obwodów kontroli mowy (kontroli słuchowej i kinestotycznej) oraz posiadanej wiedzy przejęzyczenie jesi natychmiast przez nadawcę korygowane.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem diagnozy logopedycznej?

  Diagnoza logopedyczna (syn. postępowanie diagnostyczne, diagnozowanie) to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zaburzeń mowy oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechaniz-mu. Objawy ustala się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: terapia logopedyczna, reedukacja mowy, restytucja mowy i korekta logopedyczna?

  Terapia l o g o p ed y c z n a (syn. logoterapia, postępowanie logopedyczne) jest pojęciem najszerszym spośród wymienianych w powyższym pytaniu. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań

  ukierunkowanych na usunięcie ws/clkich zakłóceń i zaburzeń procesu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega przejęzyczenie?

  Przejęzyczeniem (syn. pomyłka wymawianiowa, deformacja językowa) jest:

  •    przypadkowa, doraźna deformacja wyrazu; niezamierzone odstępstwo od normy wymawianiowej, powstałe niezależnie od stopnia opanowania mowy;

  •    pomyłka, doraźny błąd. Jest jednym z objawów zniekształceń syntagmaty-cznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a zaburzeniami języka?

  Różnicę tę najlepiej obrazuje porównanie afazji, którą uważa się za zaburzenie języka z anartrią (dysartrią), która jest zaburzeniem mowy. E. Herman (1965, 178) tak oto przed laty scharakteryzował ową różnicę: „anartryk n ie może mówić, a afatyk nic u m i e mówić’'. Zaburzenia anartryczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega proces kształtowania się mowy w ontogenezie?

  Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nic jest umiejętnością wrodzoną. Wprawdzie jej rozwój uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych organizmu człowieka, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest możliwe bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /17 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między wadą wymowy a błędem wymowy?

  Przy wadzie wymowy najczęściej nie ma warunków do prawidłowej wymowy (nieprawidłowa budowa bądź niepełna sprawność narządów mowy czy słuchu) i zazwyczaj człowiek na świadomość zaburzenia. Natomiast przy błędzie wymowy istnieją wszelkie podstawy, by mówić prawidłowo, jednakże na skutek braku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry