Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny giełkotu?

  Przyczyny giełkotu nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Przypuszcza się, że mogą one mieć cłiarakter dziedziczny, organiczny, neurotyczny lub wieloczyn-nikowy.

  D. A. Weiss (1964) wskazuje głównie na dziedziczne podłoże giełkotu. Uważa, że takie zaburzenia mowy, jak opóźniony rozwój mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje jąkania?

  Istnieje kilka podziałów jąkania. Tradycyjnie dzieli się je na: jąkanie kloniczne, gdzie dominują skurcze kloniczne,

  -    jąkanie toniczne, gdzie dominują skurcze toniczne,

  jąkanie kloniczno-toniczne, gdzie występują skurcze mieszane.

  Skurcze kloniczne lub toniczne mogą lokalizować się w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być przyczyną kappacyzmu i gammacyzmu?

  Przyczyną owych wad wymowy jest:

  -    niska sprawność ruchowa języka (nieharmonijny rozwój sfery słuchowej i ruchowej),

  -    zła praca języka, zwłaszcza jego tylnej części, wynikająca z ograniczonych możliwości fizjologicznych; zamiast wysklepienia się tylnej części języka i zwarcia z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między jąkaniem a giełkotem?

  D. A. Weiss jako pierwsza założyła, że giełkot zwykle poprzedził jąkanie  i utrzymuje się w jego wczesnej fazie. Pojawia się ponownie, gdy jąkanie zmniejsza się. Weiss nie wyjaśnia, w jaki sposób giełkot przechodzi w jąkanie, a jąkanie w giełkot.

  Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawili Z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój jąkania?

  Jąkanie jest zaburzeniem d y n a m i c z n y m, t/n. zmieniającym się w onto-genezie; sytuacyjnym, tzn. występuje w jednych sytuacjach, a nic pojawia się w innych; okresowym, tzn. pojawia się i znika, co dezorientuje otoczenie. Dlatego rozwój jąkania nie jest prostolinijny, lecz przypomina raczej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i gammacyzm?

  Kappacyzm i gammacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k. g\ k \ g*.

  Kappacyzm jest wadą artykulacyjną, w której zaburzona jest wymowa głoski k i k\ Deformacja polega na zamianie zwarcia językowo-podniebiennego zwarciem wiązadeł głosowych, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki mogą wpływać na powstawanie rotacyzmu?

  1.    Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych:

  - głównie języka, który może być zbyt duży, zbyt gruby, lub mieć ograniczoną sprawność na skutek zbyt krótkiego wędzidełka podjęzykowego,

  anomalie podniebienia twardego - podniebienie gotyckie (podniebienie zbyt mocno wysklepione, zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dyslalię według kryterium objawowego?

  1. J. T. Kania (1982) opowiadając się za rozpatrywaniem wad wymowy na tle procesu kształtowania i rozwoju mowy dziecka, proponuje następujący podział dyslalii, mający charakter klasyfikacji objawowej:

  •    dyslalia głoskowa - badany nic potrafi wypowiedzieć prawidłowo niektórych głosek (np. sz —> s\...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zjawisko określane jako mowa bezdźwięczna?

  Mowa bezdźwięczna (syn. ubezdźwięcznianie) definiowana jest jako: nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie (Surowaniec 1993);

  -    zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na niewymawianiu głosek dźwięcznych (wyjątek stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin sygmatyzm i jakie są sposoby realizacji głosek dentalizowanych?

  Do najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji należy sygmatyzm (łac. sig-matismus; syn. seplenienie, szeplenienie), czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwóch lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz\ s, i, ć, dź\ sz, ż, cz, dż). Zaburzeniu może ulec artykulacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt

Do góry