Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie metody lingwistyczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda fonetycznych przekształceń (metoda substytucyjna Seemana wraz z jej różnymi modyfikacjami)

  Jest to metoda niezwykłe ważna i często stosowana w terapii zaburzeń artykulacji. Wykorzysluje ona fonetyczne analogie głosek, czyli podobieństwo pomiędzy głoskami różniącymi się tylko jedną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich narzędzi, środków i pomocy używa się w diagnozowaniu i terapii logopedycznej?

  Narzędzia badawcze w logopedii to wszelkie próby, skale, testy (wystandaryzowane i nic wystandaryzowane), kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania itp.

  Obecnie do najbardziej znunych i używanych w praktyce narzędzi diagnostycznych należą:

  a)    do badania artykulacji kwestionariusze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody pedagogiczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda dobrego startu

  Metoda dobrego startu (MDS) została opracowana przez Marlę Bogdanowicz na wzorach francuskiej metody Lc Bon Depart. Od 1967 r, kontynuowana jcsl praca nad rozwijaniem (ej metody; podręcznik opublikowano w 1985 r., kolejne zaś jej modyfikacje powstały w latach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy rozumieć przez terapię logopedyczną?

  Terapia logopedyczna (syn. logolcrapia, postępowanie logopedyczne) jest terminem szerszym od pojęć korekta logopedyczna i reedukacja mowy, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody psychologiczne wspomagają terapię logopedyczną?

  1. Techniki relaksacyjne

  Pod pojęciem relaksacji rozumie się formę odprężenia, polegającą na rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu aktywności umysłowej do minimum. Slan len może być osiągnięly dzięki izolacji od bodźców środowiskowych (hałasu, światła, wzruszeń itd,), co wymaga ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /7 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co warto brać pod uwagę w realizacji programów stymulujących rozwój mowy?

  Nasze plany dotyczące postępowania rehabilitacyjnego wohcc dzieci i młodzieży z autyzmem nic mogą pozostawać bez solidnych podstaw teoretycznych, nawet jeśli nie wszystkie aspekty procesu komunikacji i jego zaburzeń w ich przypadku są nam znane. Aby mieć pewien stopień prawdopodobieństwa, że...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest uniwersalny schemat diagnozy logopedycznej?

  Zgodnie z obowiązującą procedurą poznania naukowego każda czynność diagnostyczna wymaga zrealizowania pewnych ustalonych etapów:

  Należą do nich:

  I. postawienie problemu,

  II. wysunięcie hipotezy,

  III. weryfikacja hipotezy przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych (Lewicki 1978. 84).

  Wymienione...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie miejsce w psychopatologii zajmuje schizofrenia dziecięca?

  Schizofrenia dziecięca stanowi osobne zagadnienie w psychiatrii dziecięcej. W klasyfikacji ICD-10 nic wydzielono schizofrenii dziecięcej (Pu-żyński. Boręsewicz 1993), gdyż jednostka ta pozostaje przedmiotem teoretycznego sporu i niektórzy psychiatrzy nic wyodrębniają jej przed okresem adoles-ccncji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być istotne w rehabilitacji osób z autyzmem?

  W dziedzinie tak obszernej i złożonej, jaką stanowi proces porozumiewania się osób z autyzmem mamy do czynienia z bardzo wieloma niewiadomymi, co utrudnia postępowanie diagnostyczne i rehabilitację. Wydaje się, że znaczący wkład do lej problematyki wnoszą badania koncentrujące się na mechanizmach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się pod pojęciem zaburzeń afektywnych?

  W klasyfikacji ICD 10 nic wyodrębniono osobnej gmpy zaburzeń afektyw-nych u dzieci i młodzieży. Stopień rozpowszechnienia depresji u dzieci nie jesl dokładnie poznany, określany jest on w szerokich granicach 1,5- 10%.

  W psychiatrii dziecięcej uważa się, że rola czynników psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt

Do góry