Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się terapię sygmatyzmu?

  Sygmatyzm to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych wszystkich trzech szeregów: 1 ciszącego, tj. i, ż,ć,dż\ II - syczącego, tj.z, c, dz\ III - szumiącego, tj. sz, ż, cz, di. Określenie dentalizowane oznacza, że głoski ic są realizowane ze znacznym zbliżeniem górnych i dolnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /14 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega trening płynności mówienia?

  Trening płynności mówienia stanowi zbiór metod poprawiających płynność mówienia osób jąkających się. Metody te można podzielić na:

  bezpośrednie, w których stosuje się wiele technik płynnego mówienia;

  pośrednie, które nie zawierają ćwiczeń mowy, lecz poprawiają płynność mówienia poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób przeprowadza się terapię rotacyzmu?

  Rotacyzm to zaburzenie artykulacji polegające na nieprawidłowej realizacji głoski /•. Głoska la może być przez dziecko deformowana (rotacyzm właściwy), zamieniana (pararotacyzm) lub opuszczana (mogirotacyzm). Ponieważ jest 10 jedna z ostatnich głosek pojawiających się w toku rozwoju mowy dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody psychoterapeutyczne stosuje się w leczeniu jąkających się?

  W terapii tych osób stosuje się przede wszystkim hipnoterapię, psychoterapię treningową, psychoanalizę i psychodramę.

  Hipnoterapia

  Usuwać jąkanie za pomocą hipnozy próbował Kałużyński (1975). który na podstawie poglądów różnych autorów i własnych obserwacji sformułował następujące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /6 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzi się terapię kappacyzmu i gammacyzmu?

  Kappacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski A. agammacyzm -głoski g. Głoski te najczęściej albo w ogóle nic są realizowane, albo w miejscu zwartych, tylnojęzykowych, welamych k i g występują zwarte przedmoję-zykowo-zębowe, tj. / i d. ewentualnie są realizowane w postaci zwarcia krtaniowego, którego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega integracja treningu płynności mówienia i psychoterapii w leczeniu osób jąkających się?

  Integracja treningu płynnego mówienia i psychoterapii nastąpiła w Programie Tarkowskiego (1993). Jego podstawowe założenia są następujące:

  1.    Preferowana jest terapia krótkoterminowa, ukierunkowana na rozwiązanie problemu jąkającego się.

  2.    Podstawową metodą są nie ćwiczenia logopedyczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób prowadzi się terapię mowy bezdźwięcznej?

  Bezdźwięczność to specyficzny rodzaj dyslalii, w którym zaburzona jest korelacja dźwięczności w trzynastu parach opozycyjnych. Oznacza to, żc głoski dźwięczne w obrębie poszczególnych par są realizowane w postaci ich bezdźwięcznych odpowiedników, czyli są wymawiane bez udziału więzadei...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /8 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy frekwencyjność wad wymowy w języku polskim?

  Częstość i różnorodność wad wymowy w języku polskim jest związana z kolejnością przyswajania głosek w loku rozwoju onlogenciycznego. Im później dźwięk się pojawia, lym częściej jest zniekształcany i tym większa jesl różnorodność jego wadliwych form np. głoska i jesl jedną z ostatnich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia palatolalii

  Rozszczepy warg i/lub podniebienia są przyczyną zaburzenia mowy określanego jako palatolalia, które cechuje nosowanie otwarte oraz różnorodne zaburzenia artykulacji. Wprawdzie rozszczepowi podniebienia z reguły towarzyszy rozszczep wargi, ale w praktyce używa się tylko jednej nazwy: rozszczep podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia dyslalii całkowitej?

  D y s l a l i a całkowita (syn. bclkol, mowa bełkotliwa) to typowe zaburzenie ekspresji mowy, dotyczące jej fonetycznego aspektu, Występuje ona wtedy, gdy dziecka nieprawidłowo realizuje kilka, a nawet kilkanaście głosek (w skrajnych przypadkach dziecko zniekształca nawet samogłoski), co powoduje, żc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /11 944

  praca w formacie txt

Do góry