Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest rola psychologa w diagnozowaniu dysleksji?

  Uprawnienia do przeprowadzenia takiej diagnozy posiada wyłącznic psycholog. Głównym elementem diagnozy psychologicznej jest ocena ogólnego poziomu inteligencji dziecka. Służy temu przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia i obowiązująca wc wszystkich krajach - choć uznana za niedoskonałą skala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

  I. Określenie problemu

  1.    Badania wstępne:

  analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

  wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

  sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny dysleksji?

  Odpowiedzi na to pytanie można udzielić w odniesieniu do dwóch poziomów uwarunkowań dyslcksji:

  przyczyn I stopnia, podstawowych: czynników patogennych, działających bezpośrednio na centralny układ nerwowy i zmiany w jego strukturze. Stanowi on bowiem bazę biologiczną wszystkich czynności psychicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o etiologii dysleksji, czyli pierwotnych przyczynach dysleksji rozwojowej?

  Etiologia dysleksji od stu lat stanowi przedmiot badań medycznych, biologicznych i psychologicznych. Na podstawie dolychczasowych wyników tych badań uznaje się polietiologię dyslcksji. Oznacza to, żc specyficzne trudności w nauce czytania i pisania mogą być uwarunkowane zarówno genetycznie wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /11 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy o patomechanizmie dysleksji?

  Patomechanizm dysleksji nie jest w pełni poznany Pierwotne przyczyny dysleksji - etiologia - powodują skutki, które stanowią bezpośrednie przyczyny dysleksji rozwojowej. Są to zaburzenia funkcji centralnego układu nerwowego o charakter/e parcjalnym, występujące przede wszystkim w obszarze procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /19 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak diagnozować dysleksję?

  Diagnoza dysleksji rozwojowej powinna być prowadzona przez zespół specjalistów różnych dziedzin, podobnie jak interdyscyplinarny charakter mają badania naukowe lycli zaburzeń. Najwcześniej, bo już w wieku ponie-mowlęcym i przedszkolnym, można zaobserwować objawy tzw. ryzyka dysleksji. Logopeda jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można skutecznie pomagać osobom z dysleksją rozwojową?

  Dysleksja rozwojowa nie jesl chorobą, która się rozwija - jak to błędnic interpretują niektórzy. Pomoc, której należy udzielić w dysleksji rozwojowej, ma charakter pedagogiczny i psychologiczny. Całość oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzicci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy dysleksja jest jedna? Co wiemy o typologii dysleksji?

  Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzicci - jak wskazują doświadczenia nauczycieli i praktyka kliniczna, poparte badaniami naukowymi - nie są jednolitym syndromem zaburzeń. W ostatnich dwudziestu latach wyodrębniono wiele typów dysleksji, w związku z czym można przedstawić niejedną ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć różnice pomiędzy terminami: dysleksja rozwojowa, dysleksja, dysortografia, dysgrafia?

  W praktyce klinicznej nie zawsze spotykamy się z pełnym zespołem zaburzeń umiejętności czytania i pisania, a często lylko z węższym zakresem trudności, np. z trudnością opanowania poprawnej pisowni, której nic towarzyszą trudności w czytaniu, a poziom graficzny pisma jest zadowalający...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest miejsce dysleksji rozwojowej w międzynarodowych klasyfikacjach chorób psychicznych?

  Obecnie obowiązują dwie - cytowane już wielokrotnie w niniejszym podręczniku międzynarodowe klasyfikacje: ICD 10 oraz DSM-1V. W obydwu generalną tendencją jest stosowanie nazw opisowych do określania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Współpraca autorów przygotowujących nowe wydania obu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 271

  praca w formacie txt

Do góry