Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawy prawne opieki psychologiczno - pedagogicznej?

  Przedstawiony system opieki nad dziećmi dyslektycznymi opiera się na takich dokumentach, jak ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia wydawane przez ministra edukacji narodowej i sportu. Podstawą prawną do skorzystania z uprawnień, jakie przysługują uczniowi z dyslcksją jest posiadanie aktualnej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego w diagnozowaniu dysleksji rozwojowej ważna jest analiza wytworów dziecka?

  Analiza szeroko rozumianych wytworów diagnozowanego dziecka, polegająca na ich opisie i inlcrprciacji. służy zdobyciu informacji na temat rodzaju i zakresu jego trudności. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ocenie i interpretacji poddawane są często rysunki dzieci, pomagające ustalić poziom ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich informacji dostarcza wywiad rozwojowy?

  Wywiad rozwojowy, przeprowadzony z rodzicami (opiekunami) dziecka, ma na celu zdobycie bogatej informacji na jego lemat, przydatnej w formułowaniu diagnozy. 

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym powinien pamiętać nauczyciel ucznia dyslektycznego?

                                               N i e

  I Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.

  2. Nic karz, nic wyśmiewaj ucznia w nadziei, żc zmobilizujesz go do pracy.

  3    Nic ludż się. żc dziecko samo wyminie z trudności, weźmie się w garść, przysiądzie fałdów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wywiad środowiskowy?

  Analiza danych z przeprowadzonego, także z rodzicami (opiekunami) dziecka, wywiadu środowiskowego dostarcza diagnoście szerszych informacji o dziecku i jego społecznych uwarunkowaniach rozwojowych.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

  Termin dysleksja rozwojowa oznacza specyficzne irudności w nauce czytania i/lub pisania. Trudności te są uwarunkowane konstytucjonalnie i występują, pomimo stosowania odpowiednich metod nauczania, u dzicci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, bez deficytów sensorycznych (wad wzroku i słuchu) i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu przeprowadzamy wywiad lub ankietę z uczniem?

  W diagnozowaniu trudności w czytaniu i pisaniu istotne jesl zdobycie informacji od samego zainteresowanego. Można to uczynić wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z uczniem w formie ankiety bądź wywiadu.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Celem diagnozy dysleksji rozwojowej jest rozpoznanie badanego zjawiska, występujących patomechanizmów, ustalenie ich przyczyn i przewidywanie dalszego rozwoju oraz wskazanie optymalnego (trafnego, dokładnego) programu pracy terapeutycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola obserwacji w diagnozowaniu dziecka?

  Wielu badaczy uważa obserwację za najważniejszą z metod diagnozowania, gdyż pozwala ona ująć dane zjawisko w aspekcie dynamicznym i holistycznym, a je] dodatnią cechą jest możliwość obejmowania badanych w spontanicznych reakcjach. Obserwacja pomocna jest w badaniach dotyczących procesu uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto dokonuje diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Rzetelna diagnoza wymaga wieloaspektowej oceny zjawiska przez różnych specjalistów. W Polsce najczęściej dokonuje jej pedagog we współpracy z psychologiem, a w zależności od potrzeb włączają się w tę ocenę: logopeda i lekarze różnych specjalności pediatra, neurolog, okulista, laryngolog, foniatra...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry