Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Na jakiej podstawie formułujemy hipotezy dotyczące diagnozy afazji?

  Istnieją liczne badania podstawowe, które w zależności od wskazań i informacji opracowanych we wczesnej fazie badania pacjenta można stosować w celu sformułowania bardziej dokładnych hipotez na tema) jego problemów w zakresie języka i mowy. Chodzi tu o takie badania, ukierunkowane na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega weryfikacja hipotez dotyczących diagnozy afazji?

  Jak wielokrotnie podkreślała autorka w tym rozdziale, szeroko rozumianą diagnozę ustalamy w sposób dynamiczny i heurystyczny przez cały okres kontaktu z pacjentem (Pąchalska, MacQuccn 2002 a), na postawie przyjętej przez nas definicji afazji z jednej strony, z drugiej zaś na podstawie naszej obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można uzyskać z rozmowy wstępnej przeprowadzonej z chorym z afazją?

  Z pierwszych kontaktów z pacjentem skierowanym do logopedy doświadczony klinicysta może się dowiedzieć bardzo dużo, albowiem w trakcie normalnej rozmowy, chociażby trwającej tylko kilka minut, mogą manifestować się niemal wszystkie najważniejsze zaburzenia mowy. Rozmowa ta pozwala z reguły na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja żargonowa?

  Afazja tzw. żargonowa stanowi jedną z najcięższych postaci afazji czuciowej. W przeciwieństwie do klasycznej afazji Wernickcgo, którą cechuje przede wszystkim pustosłowie z licznymi parafazjami werbalnymi, w afazji żargonowej pacjent wypowiada się za pomocą swoistego słownictwa, które nic ma nic lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek z afazją mają inne zaburzenia ogólnomózgowe?

  Chory z uszkodzeniem mózgu oprócz afazji wykazuje inne zaburzenia, zarówno ruchowe, jak i poznawcze i emocjonalne. Choć z klinicznego i teoretycznego punktu widzenia zaburzenia te można i trzeba wyodrębnić od afazji, to jednak należy pamiętać, że samemu pacjentowi jego problemy jawią się jako...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są neologizmy (czy parafazje neologistyczne)?

  Cechą charakterystyczną afazji żargonowej jest występowanie licznych izw. neologizmów, czyli zbitek fonemów mających pewną strukturę fonolo-giczną, czasami również morfologiczną, ale nie stanowiących prawdziwych wyrazów w żadnym języku. W najczystszej postaci afazji żargonowej słowa tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

  Tak. U niektórych osób leworęcznych (choć - wbrew pewnej „powszechnie znanej” prawidłowości nie u wszystkich) strategiczny dla mowy obszar znaj duje się w prawej półkuli mózgu, która w ich przypadku jest „dominująca”, przynajmniej dla mowy. Uszkodzenie odpowiednich obszarów w prawej półkuli mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest agramatyzm?

  Wszelkie procesy językowe zachodzące w umyśle (mózgu) można podzielić na dwie główne kategorie: procesy paradygm a tycz tie i procesy syntaktyczne (Jakobson 1964). Procesy paradygmatyczne dotyczą kojarzenia określonych ciągów dźwiękowych fonemy, morfemy z określoną treścią, innymi słowy: dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego diagnostyka logopedyczna jest ważna, jeżeli pacjent z afazją ma już rozpoznanie neurologa?

  Potrzebę prowadzenia diagnozy logopedycznej autorka chciałaby uzasadnić z punklu widzenia teoretycznego i praktycznego.

  Z punktu widzenia teorii należy przypomnieć, że słowo logopedia pochodzi z dwóch wyrazów starogreckich: logos i paideia. Ten ostatni człon, choć jcsl wiązany ze starogreckim słowem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak badać agramatyzm?

  Badanie agramatyzmu w przypadku chorego z afazją nastręcza wielkie trudności metodologiczne. Po pierwsze, samo zjawisko nic nadaje się do analizy metodą ilościową jak bowiem policzyć liczbę blędow chociażby w podanym wyżej przykładzie: herbata. . robić... ja? Nic więc dziwnego, żc w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 042

  praca w formacie txt

Do góry