Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podział terytorialno - administracyjny

  Przełom XVIII i XIX w. przyniósł również przeobrażenia podziału teryto-Hiilno administracyjnego w wielu krajach. Wzorów w tym zakresie dostarczyła, )nl( w tylu innych dziedzinach, Francja.

  W 1790 r. dokonano we Francji nowego podziału terytorium kraju. Najwyż-(pyiiii jednostkami podziału stały się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /17 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne problemy administracji na ziemiach polskich w dobie porozbiorowej

  Gdy w XIX w. kształtowały się klasyczne instytucje administracji, a tym inmym utrwalone zostały podstawy administracji współczesnej, Polska pozbawiona była samodzielnego bytu państwowego. Z punktu widzenia historii instytucji politycznych i administracyjnych czasy zaborów, czyli lata 1772/1795— IU18...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczno - ustrojowe podstawy kształtowania klasycznej administracji XIX wieku

  Polityczno-ustrojowymi podstawami klasycznej administracji XIX w. był) przede wszystkim: autokratyzm i liberalizm. Autokratyzin, czyli system rządów jednostki, stanowił punkt wyjścia rozwoju administracji typu burżuazyjnego w krajach pruskiej drogi do kapitalizmu. Reformy administracyjne, które...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w ujęciu doktryn XIX wieku

  Wiek XIX bywa nazywany wiekiem liberalizmu. Dość powszechnie sądzi się, że zrodzone w XVIII stuleciu hasło laissez faire, laissez passer [7] doczekała się w XIX w. realizacji, wskutek czego stulecie to stanowiło czas znikomej „twórczej” aktywności administracji, w przeciwieństwie zarówno do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /15 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w praktyce XIX wieku

  Konsekwentny liberalizm gospodarczy był więc tylko jedni) / wielu doktryn XIX w., które wypowiadały się co do zakresu działania adińiniNlrucJi, i w praktyce mini na nią wpływ niewielki. Działalność dziewiętnaftlowin /m i mlniinisiracji liku/ula się w wiciu dziedzinach mniej intensywna niż...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny prawa administracyjnego

  Już w XVIII w., jak była o tym mowa, organizacja i działalność administracyja były w dużej mierze regulowane przez prawo [13]. Dopiero jednak w XIX w. mu my odnoszące się do administracji nabrały charakteru dwustronnie obowią-Hlji)cego obowiązywały nic tylko obywateli, lecz również aparat...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a konstrukcja państwa prawnego

  Ukształtowanie się prawa administracyjnego było połączone przeważnie, tak stało się w Niemczech, z przyjęciem konstrukcji państwa prawnego czy prawo-1 rządnego (Rechtsstaat). Konstrukcja ta, łącznie z nazwą, pojawiła się w I połowie I XIX w. (warto tu przypomnieć tytuł podstawowego dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony

  W XVIII w. szeroko rozprzestrzeniały się w Europie idee Oświecenia. Po-i zi|lki lego prądu umysłowego wiązały się z rozwojem nauk przyrodniczych oraz filozofii prawa natury. Rychło jednak punkt ciężkości zaczęto przenosić na sferę społeczną i polityczną.

  Myśl Oświecenia opierała się na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji

  Pruska droga do kapitalizmu była, w przeciwieństwie do francuskiej, ewolucyjna. Imidalizm przeobrażał się w kapitalizm stopniowo, w wyniku serii reform, odgórnie przeprowadzonych przez rząd. Droga ta nosi nazwę pruskiej, bowiem Pru-stanowiły jej najdoskonalszy przykład. Wystąpiła ona jednak we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji republik. Polska w II połowie XVIII wieku

  Do przedstawionych republik dołączyła się także Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795).

  Przed 1764 rokiem nie było w Polsce nowoczesnych organów administracji -ani centralnej, ani terytorialnej. Na szczeblu centralnym brakowało przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 606

  praca w formacie txt

Do góry