Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Biurokratyzm a początki nowoczesnej reformy administracji

  Pod względem technicznych środków działania klasyczna administracja XIX w, niewiele jeszcze różniła się od administracji wieku Oświecenia [11]. Szerzej, na ogól mnie j intensywnie, wkraczała ona w życie obywateli [22]. Była więc bardziej niż w XVIII w. rozbudowana, a przez to bardziej skomplikowana...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a życie gospodarcze

  Aby skonkretyzować ogólne tezy, dotyczące zadań administracji rozwiniętego państwa kapitalistycznego, z całego systemu oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne wyodrębnimy dwa kompleksy spraw: formę oddziaływania na życie gospodarcze oraz troskę o materialny poziom życia i warunki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej

  Na przełomie XVIII i XIX w. administracja terytorialna prawie całego kor tynentu europejskiego przybierała charakter biurokratyczny. System samor/i|| dowy, związany z tradycyjną niecentralizacją, utrzymał się tylko w niektóry! dawnych republikach: w Anglii, w Szwecji [10], a także, rzecz ciekawa, na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne - zagadnienia ogólne

  Sadownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych - czyli na kontynen-It i uropejskim sprzecznych z ustawami - decyzji administracyjnych.

  Teoria i praktyka XIX w. uznawała sądownictwo administracyjne za najluźniejszą instytucję...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /13 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja administracji - zagadnienia ogólne

  Obóz liberalizmu politycznego starał się zwalczać system administracji opartej na scentralizowanej administracji biurokratycznej. Niektórzy dziewiętnastowieczni liberałowie głosili nawet, że centralizacja i tak przez nich wielbiona wolność osobi- * sta stanowią przeciwieństwa, których...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe

  Instytucje sądowoadministracyjne wiciu krajów dość istotnie różniły się od niebie. Podstawowe różnice da łyby się sprowadzić poza omówioną już różnicą w łypie sądów administracyjnych: powszechnych bądź szczególnych - do dwóch Kwestii: właściwości sądów ndmlnistrneyjnych i ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /10 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Anglii w XIX wieku

  Przeobrażenia administracji terytorialnej w krajach, które do XIX w. nie W prowadziły biurokratycznego centralizmu, a więc zwłaszcza w krajach anglosaskich, polegały przede wszystkim na unowocześnieniu instytucji samorządowych przez dostosowanie ich do ogólnych wymogów konstytucjonalizmu. Zasa-[ (lit...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy zewnętrznej kontroli administracji

  Omówienie problematyki sądownictwa administracyjnego prowadzi do przedstawienia innych postaci zewnętrznej kontroli administracji - zewnętrznej, (O znaczy w pewnym stopniu od administracji niezależnej.

  Kontrola w ścisłym znaczeniu - to obserwowanie określonych zjawisk, illliilizowanie ich charakteru i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji centralnej

  Przełom XVIII i XIX w. był, o czym wspomniano [18], okresem głębokich form administracji centralnej w wielu krajach. W 1791 r. dokonano we Francji systematycznego i wyczerpującego podziału zadań między resorty administracji. Do tej pory nie l«V I" tu, jak wiemy, ministra spraw wewnętrznych [8]. W 1791...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb działania administracji centralnej - kolegialność a jednoosobowość

  W Szwecji jednak nic się w systemie rozdziału rządu i administracji nioa zmieniło. Wprawdzie w 1841 r. dokonano tam resortowego podziału zadań pomiędzy członków Rady Stanu, jednakże podział ten odnosił się wyłącznie Na początku XIX w. na ogół wprowadzano w administracji centralnej jeszi cze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 009

  praca w formacie txt

Do góry