Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kolizje przepisów prawnych

   

  O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

  Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyznach:

  W czasie

  Dochodzi wtedy gdy sprawa (stosunek prawny)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /4 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania przepisów prawa

   

  Zakres terytorialny – czyli terytorium na którym obowiązuje przepisy prawa. Akty normatywne obowiązują na terytorium danego państwa chyba, że akty określają inaczej. Rozszerzenie – gdy czyn zabroniony jest popełniony na morzu, lądzie i w powietrzu na terytorium innego państwa przez obywatela...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luki w prawie

   

  Organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności lub w systemie prawnym. Jeżeli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa wypełnienia luki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia sporu.

  Luka to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa

   

  Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne.

  Dla oceny charakteru organu państwowego jako źródła prawa istotna jest jego forma. Prawem jest bowiem tylko taka wola państwa, która przejawia się w wymaganej formie i odpowiednim trybie.

  Wyróżniamy źródła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /17 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykładnia prawa

   

  Wykładnia to zespół czynności polegających na formułowaniu jednoznacznych, generalnie abstrakcyjnych norm z treści przepisów prawnych.

  Wykładnią nazywamy zarówno sam proces objaśniania przepisów prawnych (wykładnia w znaczeniu pragmatycznym), jak i rezultat tego procesu (wykładnia w znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie prawa

   

  Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mylone z przestrzeganiem prawa. Przez przestrzegania prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

  Stosowanie prawa polega na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia prawne i ich podział

   

  W pewnych przypadkach, dość rzadkich jednak, stosunek prawny powstaje w chwili wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego prawa i obowiązki będące treścią stosunku prawnego. Z reguły jednak norma prawna ustala, że przewidziany w niej obowiązek określonego zachowania się różnych podmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo podmiotowe

   

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej. Uprawniony może domagać się od odpowiednich organów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny

   

  Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka się z ludźmi, także instytucjami, przedsiębiorstwami itd. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi. Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema osobami, z których przynajmniej jedna oddziaływa na drugą lub których...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepis prawny

   

  Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

  Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

  Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt

Do góry