Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prezes Rady Ministrów

   

  Premier kieruje pracami rządu i zapewnia realizację jego polityki, wydaje rozporządzenia, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracowników administracji rządowej.

  Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich

   

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa.

  Jest powołany przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat. W swojej działalności dysponuje niezawisłością.

  Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Stanu

   

  Został powołany do określenia tzw. odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Powoływany jest przez Sejm i podejmuje czynności sądowe na jego zlecenie.

  Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny sprzeczne z prawem, ale nie będące przestępstwami...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

   

  Jest organem państwowym powołanym do ochrony tzw. konstytucyjności prawa, tzn. zgodności ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją, a także do wykonywania innych związanych z tym zadań.

  Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach:

  Zgodności ustaw i umów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent

   

  Prezydent jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Określając najogólniej jego kompetencję konstytucja stanowi, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Senat

   

  Senat jest drugą obok Sejmu izba parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów.

  Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn. procesie stanowienie prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalanych ustaw, a...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie

   

  Poseł ma dwa szczególne prawne przywileje, ściśle ze sobą związane:

  Nietykalność – polega na tym, że poseł nie może być aresztowany ani zatrzymany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku postępowania, gdy jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /4 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm

   

  Sejm jest jednym z dwóch – obok Senatu – organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Zakres kompetencji obu organów ustawodawczych sprawia, że to właśnie Sejm jest głównym ośrodkiem procesu tworzenia prawa. Sejm decyduje lub współdecyduje o powołaniu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój.

  Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

  Określa ona podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowana jest w niej w głównych zarysach struktura...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka prawa

   

  Prawo nie stanowi bezładnego nagromadzenia norm prawnych, lecz jest zbiorem ułożonych wg z góry przyjętych kryteriów, ma więc charakter systemu.

  Systemem prawa nazywamy całokształt obowiązujących w państwie przepisów, z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie, oraz zespół zasadniczych idei...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /6 738

  praca w formacie txt

Do góry