Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie ekonomiki

  W wyniku procesu koncentracji i centralizacji kapitału w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. doszło do przeobrażenia się kapitalizmu wolnokonkurencyj-uego w, jak go często określano, kapitalizm monopolistyczny. Duży wpływ wywarł na to zjawisko kryzys 1873 r., który po raz pierwszy wybuchł prawie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a postęp techniki biurowej

  Techniczne wyposażenie administracji klasycznej nie różniło się wiele od wyposażenia administracji w. Oświecenia [11]. Jedyną poważniejszą nowością w tej dziedzinie był telegraf. Pewne znaczenie miało też wprowadzanie od lat trzydziestych XIX w. stalówek, wypierających tradycyjne gęsie pióra...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia stosunków społecznych

  Od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. dokonywały się poważni’ przeobrażenia w układzie sił społecznych państw kapitalistycznych. Udział wielkoprzemysłowej klasy robotniczej w całym społeczeństwie tylko początkowo rósł, następnie bowiem wzrost ten uległ zahamowaniu. Po II wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

  Administrowanie opiera się też coraz bardziej na osingiiivtmch nie tylko techniki i nauk technicznych, lecz także nauk społecznych, w tym nauk administracyjnych, z teorią organizacji i kierowania, zwanej też, na czele. Za twórców teorii organizacji i kierowania uważa się powszechnie działających na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /12 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia ustroju politycznego

  Ustrój polityczny państw kapitalistycznych uległ w ciągu ostatniego stulecia poważnym przeobrażeniom. Podstawowym ideologicznym czynnikiem tych przeobrażeń było szerzenie się i umacnianie idei demokratycznych. Pewną rolę odegrała pod tym względem Komuna paryska 1871 roku. Niezależnie od tego, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /13 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

  W tej zdecydowanie przeważającej części krajów kontynentalnych, które niej posiadały tradycyjnych instytucji samorządowych, organy samorządu terytorialnego powołano w II połowie XIX w. obok istniejącego już i zreorganizowanego na ogół w początku tego stulecia systemu organów typu biurokratycznego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /24 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a prywatna

  Już z powyższych stwierdzeń wynika, że w XX w. następowało poważne zbliżenie administracji publicznej i szeroko rozumianej administracji prywatnej. Przez administrację prywatną należy rozumieć przede wszystkim nparat zarządzania przedsiębiorczością prywatną.

  Do końca XIX w. ogromna...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w ujęciu doktryn XX wieku

  Liberalizm gospodarczy, który był w XIX w. najbardziej typową choć nie jedyną doktryną odnoszącą się do zakresu działania państwa i jego administracji [21], w XX w. przez długi czas utracił dotychczasowe znaczenie. Konsekwentny liberalizm gospodarczy w warunkach kapitalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /16 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy aparatu urzędniczego

  W ciągu XIX w. nastąpił poważny wzrost liczby pracowników państwowych. Przyrost etatów nastąpił głównie w wyniku powstania nowych lub rozwinięcia dawnych służb o charakterze materialno-technicznym, jak koleje i poczta. Irdnakże pewna część nowych pracowników państwowych była rzeczywistymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w praktyce XX wieku - zagadnienia ogólne

  Rzeczywistość ustrojowa krajów współczesnego kapitalizmu była długo o wiele bliższa doktrynom interwencjonistycznym niż tradycyjnym doktrynom liberalnym. Począwszy od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w., na- i stępował odczuwalny wzrost zadań administracji, odnoszący się do różnych |...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /10 489

  praca w formacie txt

Do góry