Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KONTROLA SĄDOWA

   

  1. Trybunał Konstytucyjny - podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem"), rozpatruje skargi konstytucyjne;...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY WŁADCZE

   

  PRAWNE W SFERZE ZEWNETRZNEJ

  Czynności jednostronne:

  - AKT GENERALNY

  -AKT INDYWIDUALNY – akt nadzoru, akty niesformalizowane, akty sformalizowane (postanowienie, decyzja administracyjna KPA, decyzja OP)

   

  PRAWNE W SFERZE WEWNETRZNEJ

  * akty generalne – akty prawa wewnętrznego

  * akty indywidualne -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY NIEWŁADCZE, CZYNNOŚCI PRAWNE

   

  - sfera zewnętrzna, sfera publiczno-prawna, czynności wielostronne

  1. porozumienia publicznoprawne – jest zawsze tylko dwustronne! Porozumienia muszą być publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, porozumienie mogą zawierać: wojewoda (w ustawie o wojewodzie i adm rządowej w województwie> może...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI FAKTYCZNE

   

  - zarówno w sferze zewnętrznej, jak i wewnętrznej wyróżniamy:

  1. czynności społeczno-organizatorskie > nie stanowią źródła praw i obowiązków jednostki, nie ma przymusu, mogą zachęcać do działań wspólnych z administracją (nagradzanie) – czyn społeczny, wolontariat, honorowe krwiodawstwo, akcje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy aktu administracyjnego

   

  Def. Leońskiego: Akt administracyjny to objaw woli organu administracji publicznej, o charakterze władczym, który kształtuje prawa i obowiązki jednostki w konkretnej sytuacji. Celem aktu administracyjnego jest wywołanie skutków prawnych (tworzy on, zmienia, przekształca prawa i obowiązki) na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /8 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁADY PRAWA PUBLICZNEGO

   

   

  wg Zimmermanna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która otrzymuje do wykonania określony zestaw zadań publicznych od podmiotu adm. publicznej, która ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym wpływem(nadzorem) tego podmiotu. Zakłady, nie będąc organami adm. publicznej, realizują...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO

   

  Korporacja prawa publicznego to podmiot administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne, ukonstytuowany według zasady członkostwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany członków. Istotą korporacji jest udział w niej grupy osób, które ją stanowią. Pojęcie korporacji prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJE PRAWA PUBLICZNEGO

   

  Fundacja jest jedną z form prawnych administracji zdecentralizowanej. (Barbara Kozłowska) .

  Fundacja to instytucja oparta na majątku przeznaczonym przez jej założyciela na określone, niegospodarcze cele, zazwyczaj naukowe, kulturalne, oświatowe bądź dobroczynne. Mogą je tworzyć osoby fizyczne i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /6 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa administracyjnego

   

  1.Źródłami prawa powszechnie obowiązującego:

  - Konstytucja,

  - ustawy,

  - ratyfikowane umowy międzynarodowe,

  - rozporządzenia

  Źródłami prawa miejscowego:

  - akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego

  ( uchwały organów kolegialnych samorządu terytorialnego),

  - akty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władztwo administracyjne

   

  Władztwo administracyjne - zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.

  - nierównorzędność podmiotów, wyrażająca się w możliwości kształtowania przez organ administracji publicznej sytuacji drugiego podmiotu, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt

Do góry