Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Realizacja postanowień Aktu Końcowego KBWE

  Konferencje przeglądowe KBWE/ OBWE odbywały się w Helsinkach (1978}, w Madrycie (1983r)., następnie w Wiedniu, Helsinkach, Budapeszcie, Lizbonie (1996). Na konferencjach zajmowano się problemami wynikającymi z Aktu Końcowego KBWE. Szczegółowymi problemami zajmowały się specjalne spotkania ekspertów np...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

  W 1973 r. rozpoczęły się obrady KBWE z udziałem 33 państw europejskich (z wyjątkiem Albanii), USA, Kanady. Konferencja została przeprowadzona w 3 etapach:

  1. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych (Helsinki 1973r.),

  2. Rokowania na szczeblu ekspertów (Genewa 1973-1975) ,

  3. Spotkanie szefów państw i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena i prospekcja ONZ

  ONZ przejęła część agend Ligi Narodów, która funkcjonowała do IV.1946 r.

  ONZ jest instrumentem, którym posługują się państwa. ONZ nie może narzucać swojej woli żadnemu państwu, jedynie doradzać usługi na rzecz przeprowadzania pokojowych negocjacji. Jedynym warunkiem jest tylko zgoda stron na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

  Zadaniem ich jest m.in. pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych o charakterze lokalnym. Na państwach członkowskich organizacji regionalnych w razie napaści ciąży obowiązek samoobrony zbiorowej. Rada Bezpieczeństwa może ingerować w każdej fazie sporu. Organizacje regionalne mają obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje pokojowe ONZ

  Z postanowień Karty Narodów Zjednoczonych wynika, że dopuszczane jest użycie środków niemilitarnych, czyli ekonomicznych i politycznych. Środki te mogą obejmować całkowite lub częściowe zerwanie stosunków gospodarczych, komunikacji kolejowej, lotniczej, morskiej, radiowej, pocztowej oraz zerwanie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ a praktyka międzynarodowa

  W okresie zimnej wojny Rada Bezpieczeństwa ONZ nie mogła zastosować sankcji militarnych na podstawie Karty NZ, gdyż nie zostały zawarte układy z państwami członkowskimi ONZ w sprawie kontyngentów wojskowych i rodzaju broni. Na V sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1950r.) uchwalono rezolucję ,, Zjednoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

  Na konferencji w San Francisco w 1945 r. utworzono ONZ. Jest to organizacja międzynarodowa zapewniająca utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Prawnomiędzynarodową podstawę nowego porządku światowego zawiera Karta NZ z VI.1945 r. Podstawowym celem ONZ jest ochrona przyszłych pokoleń od klęsk wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

  W potocznym rozumieniu pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny , panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. W takim toku rozumowania pokój jest stanem normalnym między ludźmi i narodami, a wojna stanem chorobliwym i nienaturalnym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /6 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW I JEJ PROBLEMY

  Po rozpadzie ZSRR w dniu 8.12.1991 zaczęto zastanawiać się jak będzie Federacja Rosyjska oraz republiki b. ZSRR, były dwie możliwości:

  a) rozwój demokratycznych państw o gospodarce wolnorynkowej

  b) dążność do odbudowy Rosji imperialnej utrzymującej inne republiki b.ZSRR metodami odbiegającymi od...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /7 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

  Podstawowe cele które ruch próbował urzeczywistnić:

  - Utrzymanie oraz utrwalenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ten cel strategiczny obejmuje spektrum działań opartych na zasadach pokojowej koegzystencji i odprężenia oraz przeciwdziałania wszelkim posunięciom prowadzącym do konfliktu między...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /28.03.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry