Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

  Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) Cechował systematyczny wzrost przestępczości. policja zarejestrowała przestępstw, blisko dwukrotnie więcej. Wzrost ten był częściowo „sztuczny" — wynika m.in.

  1. ze zmian legislacyjnych.

  * nowelizacja k.k. z 14 kwietnia 2000 roku, w wyniku, której...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępczość w Polsce lat dziewięćdziesiątych

  Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) cechował systematyczny wzrost przestępczości-blisko dwukrotnie więcejJeśli idzie o strukturę przestępstw według ich rodzajów największą dynamikę wzrostu cechowały przestępstwa

  • przeciwko dokumentom.  tj. blisko ośmiokrotnie więcej.

  • czynów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa represyjnego i kooperatywnego a typy społeczeństw w ujęciu Emile'a Durkheima

  Cale życie religijne polega na wyrzeczeniach i niedbaniu o korzyści. Jeżeli zatem prawo kryminalne jest początkowo prawem religijnym, to można być pewnym, że interesy, którym służy, są społeczne. Dlatego też w społeczeństwach niższych najliczniejsze wśród przestępstw są przestępstwa, naruszające...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo karne jako wskaźnik typu więzi mechanicznej

  Mamy w sobie dwie świadomości:

  1. pierwsza zawiera charakteryzujące nas stany osobiste, reprezentuje wyłącznie naszą osobowość indywidualną i tę tworzy;

  2. stany drugiej świadomości są wspólne całemu społeczeństwu. Reprezentuje typ zbiorowy i w konsekwencji — społeczeństwo, które bez niej nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje kary

  1) jest metodycznym narzędziem ochrony- obawa przed kara paraliżuje ludzi złej woli

  2) jest pokuta za przeszłość (druga sprzeczna teoria) to kara jako narzędzie obrony społecznej

  3) ma na celu zmianę postępowania winowajcy

  4) odstraszenie jego możliwych naśladowców

  5) zachowanie nienaruszalnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter powiązań między przeżyciami imperatywno - atrybutywnymi a organizacyjną funkcją prawa

  Przyznawanie władzy stanowi podstawę organizacji państwowej, funkcja ta dotyczy życia polityczno –społecznego. Wytwarza ustrój prawno- publiczny, czyli państwowy, w którym elementem tworzącym i koordynującym działania grup społecznych jest władzaW ujęciu Petrażyckiego władza, jako zjawisko realne, ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola przeżyć prawnych w wyjaśnianiu istoty funkcji rozdzielczej prawa w teorii Leona Petrażyckiego

  Przydzielenie jednostkom i grupom dóbr społecznych w szczególności gospodarczych. wytwarza ustrój prywatno-prawny tj . gospodarczy ,który jest oparty przede wszystkim na działaniu prawa własności, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa zobowiązań.Obok dóbr gospodarczych rozdzielone zostają dobra...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje wybranych instytucji prawnych

  Instytucja- odrębny kompleks działań społecznych np.: klasa, prawo, małżeństwo, jest organem regulatywnym ,kanalizującym działanie ludzkie. Dostarczającym nam procedur za pomocą, których postępowanie ludzkie jest, wymuszane utrzymywane w koleinach uważanych przez społeczeństwo za właściwe.

  •...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie funkcji prawa

  Metafunkcję- Polega na organizacji  społeczeństwa, a więc tworzeniu pewnych form życia zbiorowego i określaniu ich struktury, na regulacji różnych sfer życia społecznego wraz ze sfera, gospodarczą oraz na utrzymywaniu ładu społecznego i  zabezpieczeniu przestrzeganiu prawa  w celu osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

  Tradycyjnie rozróżnia się kontrolę pierwotną i wtórnąKontrola pierwotna- wpływ, jaki mała grupa społeczna wywiera na swoich członków w kierunku zachowań przepisanych przez normy ogólnie uznane w danej sytuacji(społeczność rodzinna, sąsiedzka)

  Kontrola wtórna:

  - nie ma cech...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /bob Dodano /12.04.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt

Do góry