Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Obserwacja

  Jest zupełnie oczywiste, że gdy mówimy o fotografii w sensie wykonywania zdjęć, to jest to uzupełnienie czy wzbogacenie przede wszystkim metody obserwacji. Typy obserwacji z użyciem aparatu fotograficznego mogą się różnić ze względu na cztery kryteria. Po pierwsze, ze względu na lokalizację obserwatora...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /26 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej

  Każdy, kto fotografuje czy ogląda fotografie, czyni to z użyciem pewnych przyjętych mniej lub bardziej świado­mie założeń, na przykład na temat tego, co jest warte sfo­tografowania i jak to ująć albo co jest warte zobaczenia -interesujące, uderzające, piękne - na obrazie fotograficz­nym. Można...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /6 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W stronę fotografii socjologicznej

  Już w XI X wieku z rejestracji fotograficznej korzysta antropologia fizyczna i antro­pometria. Dla potwierdzenia jej tez powstają systematyczne zdjęcia ras, typów et­nicznych, typów fizycznych. Z kolei narzędziem fotograficznym zaczynają posługiwać się antropologia społeczna, etnologia i etnografia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia zorientowana społecznie

  Socjologia i fotografia narodziły się niemal równocześnie. W 183 9 roku Augustę Comte pisze ostatnie fragmenty Kursu filozofii pozytywnej, gdzie po raz pierwszy wprowadza termin „socjologia" dla oznaczenia nowej dyscypliny nauki. W tym sa­mym roku zostają wynalezione dwa procesy fotograficzne: we Francji Louis...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 583

  praca w formacie txt
 • Ocena 3.0

  Socjologia w fotografii i fotografia w socjologii

  Dzisiejsza socjologia wizualna powstała jako rezultat zbli­żenia fotografii i refleksji społecznej. Dokonywało się to w okresie półtora wieku, zarówno od strony fotografii, któ­ra z czasem uzyskiwała coraz wyraźniejszą treść społeczną i implikacje społeczne, a najbardziej w tym jej nurcie, który...

  Ocena /3.0 Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy globalnego systemu praw człowieka

  Badacze starając się znaleźć przyczyny różnic tych decyzji, wskazują na różne powody, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwszy, to, że prawa ogólne, fundamentalne są formułowane w sposób nie dość dokładny, precyzyjny, co powoduje różne interpretacje zwłaszcza z uwagi na określanie ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i rola praw człowieka w społeczeństwie globalnym

  Prawa człowieka są oparle na wartościach i na środkach ich zabezpieczenia. Możemy spotkać dwa generalne trend)' w podejściu do tego problemu. Pierwszy, bardziej tradycyjny, wypowiada się w obronie „istoty praw człowieka'', możliwości poznania uniwersaliów związanych z permanentnymi cechami ludzkimi i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany prawa pracy w świecie zglobalizowanym

  W sferze ekonomicznej wzrasta bowiem wyraźnie globalny podział między tymi, którzy są lepiej a tymi, którzy są gorzej sytuowani, przy czym dotyczy to również krajów najbardziej zindustrializowanych, w których wzrastają inwestycje, produkcja i dochód narodowy. Place siły roboczej, zwłaszcza robotników, a w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie globalizacji

  Takie ogólne i często spotykane określenie globalizacji wiąże ją z kluczowymi zmianami, jakie nastąpiły w kilku ostatnich dekadach ubiegłego stulecia (zwłaszcza w zakresie rozwoju środków transportu, komunikacji i informacji), i wieloaspektowym procesem narastających w skali światowej powiązań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

  W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

   Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 472

  praca w formacie txt

Do góry