Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Fotografia a teoria socjologiczna

  Socjolog, który wkracza na teren socjologii wizualnej, czy to jako fotograf, czy jako interpretator fotografii, przynosi pewien bagaż własnych przekonań teore­tycznych: przyjętych założeń ontologicznych na temat tego, czym jest społeczeń­stwo, i akceptowanych założeń epistemologicznych na temat...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /15 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja dyskursywna

  W dotychczasowych rozważaniach patrzyliśmy na obraz fotograficzny jako prze­kaźnik znaków z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, z perspektywy jego auto­ra dążąc do wykrycia znaczenia subiektywnego, jakie nadał zdjęciu. Do tego celu prowadziła interpretacja hermeneutyczna. Po drugie, skupiliśmy uwagę na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja strukturalistyczna

  Formalna, semiologiczna analiza zdjęcia za pomocą wskazanego zestawoi kategorii to tylko wstęp do analizy merytorycznej, strukturalistycznej. Analiza taka zakłada, że obserwowalne (i uchwycone na zdjęciu) sytuacje, zjawiska, zdarzenia społeczne nie są przypadkowe i chaotyczne, lecz stanowią emanację...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja semiologiczna

  Gdy przedmiotem interpretacji czynimy obraz, w oderwaniu od autora, jako pewien fakt wizualny, centralne znaczenie uzyskuje nie interpretacja hermeneutyczna, lecz semiologiczna i strukturalistyczna. O ile interpretacja hermeneutyczna odwołuje się do psychiki indywidualnej autorów zdjęcia lub przedstawionych na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /17 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza hermeneutyczna

  Nie jest obojętne, kto zrobił zdjęcie. „To fotograf robi zdjęcie, a nie sama kamera" - zauważają Sturken i Cartwright (2001 : 16) . Rozwija tę myśl Susan Sontag (1978 : 88) : „Ludzie szybko odkryli, że nikt nie robi takiego samego zdjęcia tej samej rze­czy i domniemanie, że kamera dostarcza bezosobowego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /14 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

  Przy zastosowaniu fotografii jako uzupełnienia standar­dowych metod socjologii przyjmujemy założenie leżące u podstaw każdej z nich, mianowicie realistyczny pogląd 0 obiektywnym istnieniu zjawisk i zdarzeń społecznych i ich mniej lub bardziej wiernym odzwierciedleniu w po­znaniu socjologicznym. Fotografia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje fotografii w badaniach socjologicznych

  Przedstawione w tym rozdziale zastosowania fotografii - czy to wykonywanych przez socjologa, czy zastanych materiałów fotograficznych - jako uzupełnienia standardowych metod badawczych socjologii pozwalają na uogólnienie funkcji, jakie fotografia pełni wobec socjologii. Skrótowo określa je Edward Hall (1986:...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /12 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

  Pierwszą z metod tego typu jest wywiad z interpretacją fotografii (ob. Koseła 1989) , zwany też wywiadem fotograficznym (photo-interview, zob. Collier, Col­lier 1986: 100) , wywiadem prowokowanym lub metodą stymulacji fotograficznej (photo-elicitation, zob. Harper 1989 : 38) . Istotą metody jest okazywanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Metoda dokumentów osobistych

  Kolejne podejście socjologiczne, którego uzupełnienie i wzbogacenie może przy­nieść fotografia, to metoda dokumentów osobistych. Wprowadzona została pier­wotnie, podobnie jak analiza treści, w odniesieniu do tekstów pisanych: listów, pa­miętników, rejestrów oficjalnych i tym podobnych świadectw, w których...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Analiza treści

  Druga metoda, której swoiste rozwinięcie czy uzupełnienie przynosi fotografia, to analiza treści (zob. Rose 2001 : 54-68) . Normalnie mamy na myśli ilościową, opra­cowaną statystycznie analizę tekstu pisanego (gazetowego, literackiego), z punktu widzenia występowania lub niewystępowania pewnych słów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /15 009

  praca w formacie txt

Do góry