Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Interpretacja zdjęć zastanych

  Rozpoczynamy od interpretacji zdjęć zastanych, gdyż taka procedura jest najłat­wiejsza w realizacji, nie wymaga bowiem żadnych szczególnych środków technicz­nych. Prowadzący zajęcia przynosi zdjęcie jakiejś złożonej sytuacji społecznej, bogate w treści socjologiczne (liczne osoby uczestniczące...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /8 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening wyobraźni wizualnej

  Wyobraźni wizualnej nie sposób nauczyć się z książki. Podobnie jak nie można na­uczyć się jazdy na nartach, korzystając tylko z podręcznika carvingu, żeglować -patrząc na rysunki w podręczniku żeglarstwa, a fotografować - tylko na podstawie podręcznika fotografii. Wszystko to wymaga bowiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia wizualna

  To dyscyplina z przyszłością. Nie ulega wątpliwości, że nasyce­nie życia społecznego treściami wizualnymi, a więc zarówno przedstawieniami wi­zualnymi, jak przejawami wizualnymi, będzie rosnąć w epoce późnej nowoczesno­ści. Globalizujący się świat współczesny staje się coraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia wizualna

  W świecie tak mocno przenikniętym rozmaitymi formami wizualności niezbędnym składnikiem kompetencji współczesnego socjologa musi być wyobraźnia wizualna, istotny element wyobraźni socjologicznej. Wyobraźnia wizualna to „bardziej wyra­finowane, refleksyjne i krytyczne rozumienie świata wizualnego i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejawy wizualne

  Badacze kultury wizualnej na ogół ograniczają się do konstatacji na temat nasyce­nia otoczenia społecznego obrazami (przedstawieniami wizualnymi, ikonografią), w tym obrazami fotograficznymi, i takie obrazy poddają następnie analizie i inter­pretacji. Ale w uniwersum wizualnym (ikonosferze) współczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /14 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawienia wizualne

  Wielu autorów dostrzega swoisty „zwrot obrazowy" w społeczeństwie nowoczes­nym, a zwłaszcza późnonowoczesnym: „Nasza kultura jest w rosnącym stopniu kulturą wizualną. W ciągu ostatnich dwóch wieków kultura zachodnia została zdominowana przez media wizualne w miejsce przekazów ustnych czy teksto­wych. (...)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /18 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizualność świata i wyobraźnia wizualna

  Świat współczesny jest wyjątkowo nasycony treściami wi­zualnymi. Podkreśla to wielu autorów z kręgu badań kultu­ry wizualnej. Malcolm Barnard (2001: 4) stwierdza: „To, co wizualne, stało się ważnym doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy coraz bardziej poddawani wpływowi materiałów wizualnych i od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dramaturgiczna

  Trzecia koncepcja o ogromnym znaczeniu dla socjologii wizualnej to tzw. teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana (1922-1982) , uczonego amerykańskiego, pro­fesora Uniwersytetu w Berkeley, a pod koniec życia Uniwersytetu w Pensylwanii. Wśród najwybitniejszych socjologów XX wieku Goffman zyskał pozycję...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /25 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnometodologia

  Drugi kierunek, w którym socjologia wizualna może poszukiwać teoretycznych in­spiracji, to etnometodologia. Jak twierdzi Zygmunt Bauman (1978 : 188) , to właśnie Schtitz „dostarczył teoretycznych przesłanek dla etnometodologii postulowanej jako program badań empirycznych". Obok tego jako źródła...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /18 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia społeczna

  Alfred Schiitz (1899-1959) , Austriak z pochodzenia, który prawie całe życie za­wodowe spędził w Stanach Zjednoczonych, jest uważany za czołowego przedsta­wiciela socjologii fenomenologicznej . Jego prace są próbą syntezy filozoficznych koncepcji Edmunda Husserla z teorią socjologiczną Maxa Webera. Od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /13.04.2011 Znaków /19 647

  praca w formacie txt

Do góry