Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

  Drugą kategorię stanowi kapłański pośrednik zbawienia. Błogosławieństwo Lewiego (Pwt 33,8-11) stanowi najpoważniejsze źródło informacji o kapłaństwie przed niewolą babilońską, podobnie jak Ps 110,4. Studiując teksty z okresu niewoli i po powrocie z niej, np. teologią świątyni u Ezechiela...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii - Królewski pośrednik zbawienia

  Pierwszą kategorią biblijną jest królewski pośrednik zbawienia. Punktem wyjścia jest tu obietnica dana Dawidowi (2 Sm 7,). Redaktor jahwistyczny łączy królowanie dawidowe z historią Patriarchów, łącząc cztery etapy historii zbawienia, łącząc cztery obietnice: protoewangelię, obietnicę daną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy starotestamentalne chrystologii

  Pierwsze przepowiadanie apostołów starało się pokazać, że życie i śmierć Jezusa były wypełnieniem proroctw Starego Testamentu dotyczących Mesjasza.

  Uczniowie Chrystusa nauczyli się odczytywać Stary Testament w świetle wydarzenia jakim było przyjście Jezusa Chrystusa. Powszechna jest z resztą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła Chrystologii

  Kościół sformułował swoje wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, Naszego Pana i Boga po wielowiekowych, długich sporach, walkach i cierpliwych poszukiwaniach i rozważaniach. Punktem szczytowym jest z pewnością wyznanie zawarte w formule Soboru Chalcedońskiego (451 r. po Chr). Zanim dojdziemy do omówienia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imiona Jezusa Chrystusa - Pan

  W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu, niewypowiedziane imię Boże, objawione Mojżeszowi, YHWH, jest oddane przez termin Kyrios (Pan). Termin Pan stał się więc imieniem powszechnym na określenie bóstwa Boga Izraela. Nowy Testament używa takiego właśnie znaczenia w odniesieniu do Boga Ojca ale...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

  Termin Syn Boży znany jest ze Starego Testamentu. Jest on tam nadawany aniołom (Pwt 32,8; Job 1,6), Ludowi Wybranemu (Wj 4,22; Os 11,1; Jr 3,19), dzieciom Izraela (Pwt 14,1; Os 2,1) a przede wszystkim królom Izraelskim (2Sm 7,14; Ps 82,6). Oznaczał on bowiem przybrane synostwo Boże albo inaczej szczególną i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

  Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego terminu "Mesjasz", co oznacza "namaszczony". Stał się on imieniem własnym Jezusa, ponieważ wypełnił On doskonale wolę Ojca, który Go posłał. W Izraelu byli znani ci, którzy zostali namaszczeni w imię Boże, by wypełnić Bożą misję. Są to trzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imiona Jezusa Chrystusa - Jezus

  Jezus oznacza po hebrajsku: "Bóg zbawia". Podczas zwiastowania Anioł Gabriel podaje to imię własne, które wyraża naraz tożsamość i misję Jezusa (Łk 1,31). Jezus jako odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem przychodzi by zbawić swój lud od grzechów (Mt 1,21). W Jezusie Bóg Ojciec rekapituluje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imiona Jezusa Chrystusa

  Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKP) tak zaczyna swój rozdział o Chrystusie: "Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd w Betlejem z córki narodu Izraelskiego, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego, gdy cesarzem był Cezar August I, z zawodu cieśla, który umarł na krzyżu w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza chrystologiczna

  Jest to przenikanie się natur w Osobie Jezusa Chrystusa. Perychoreza chrystologiczna jest jednostronna. Natura boska przenika ludzką. Należy pamiętać, że nigdy odwrotnie!!!.

  Perychoreza chrystologiczna oznacza:

  istnienie dwóch natur w jednej osobie

  wpływ Boga na ludzką naturę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry