Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje Prezydenta w systemie mieszanym (co należy do Prezydenta?)

  Jest władzą wykonawczą inną niż rząd (nie podlega on Parlamentowi jak rząd).

  Prezydent może rozwiązać Parlament bez podania wyraźnej przyczyny, jednak nie przed upływem roku od jego powstania.

  Jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

  Ma częściowe uprawnienia Parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System mieszany

  W systemie mieszanym szefem władzy wykonawczej jest tylko i tylko Premier. Rząd powstaje i istnieje dzięki Prezydentowi i woli Parlamentu. Parlament powołuje do życia rząd.

  Tu istnieje instytucja wotum zaufania i instytucja wotum nieufności.

  Prezydent i Parlament może być wybrany różną wolą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje Prezydenta w amerykańskim systemie prezydenckim

  Prezydent jest szefem władzy wykonawczej.

  Jest głową państwa.

  Jest naczelnym wodzem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ale też naczelnym wodzem gwardii stanowej – narodowej, gdy Prezydent mobilizuje ją dla służby federalnej.

  Nie istnieje tu instytucja wotum zaufania i instytucja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I wariant systemu prezydenckiego

  Prawdziwym systemem prezydenckim jest amerykański system prezydencki, który opiera się na podziale władz.

  Skąd się wziął podział władzy? - sformułował go Montesiusz.

  Co przyświecało idei podziału władzy? – chodziło o taki podział władzy, który nie naruszy prawa jednostki.

  Istotą tego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II wariant systemu prezydenckiego

  Jeżeli Prezydent jest szefem władzy wykonawczej, ale równocześnie dominuje nad całym systemem to oznacza to, że ma on czegoś za dużo.

  Są ściśle określone funkcje jakie spełniają organy tj. władza wykonawcza, władza ustawodawcza, władza sądowa.

  Taki system, gdzie Prezydent góruje nad Parlamentem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa typy systemów prezydenckich

  a) I wariant systemu prezydenckiego to taki, w którym istnieje ścisły podział władzy.

  b) II wariant systemu prezydenckiego to taki, w którym Prezydent jest szefem władzy wykonawczej ale równocześnie zdecydowanie dominuje nad całym systemem.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między systemem parlamentarno – gabinetowym w Wielkiej Brytanii a systemem parlamentarno – gabinetowym w Polsce

  Pozycja szefa rządu różnicuje te systemy. Dla rządu Wielkiej Brytanii jest monopolityczna, a w Polsce nie.

  Wniosek 1: Premier jest przewodniczącym rządu. Dba on o techniczną stronę obrad.

  Wniosek 2: Premier jest czymś więcej niż tylko szefem rządu. Jest szefem Rady Ministrów.

  On może podejmować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zgłaszania wotum nieufności

  a) aby zgłosić wotum nieufności to pod wnioskiem musi podpisać się 46 posłów – wtedy zostanie on przyjęty.

  b) ograniczenie częstotliwości zgłaszania wniosku o wotum nieufności (chodzi o ten sam wniosek) – w Polsce jest to 3 miesiące.

  c) musi upłynąć pewien czas między zgłoszeniem wniosku o wotum...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najczęściej wotum nieufności zgłaszane jest przez (zgłaszane jest w sytuacji)

  a) poprzez mniejszość parlamentarną, czyli opozycję;

  b) zgłaszane jest w sytuacji, gdy urzędujący rząd od samego początku jest rządem mniejszościowym;

  c) zgłaszane jest w sytuacji, gdy istnieje większość parlamentarna koalicyjna i gdy jeden z tych koalicjantów wystąpi z tej koalicji, to wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

  a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd. Jest to głosowanie nad powołaniem do życia rządu w proponowanym składzie

  b) poprzez instytucję wotum zaufania. Oto wotum zaufania do Parlamentu występuje Premier...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry