Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Inne źródła prawa międzynarodowego - Akty jednostronne

  1. Wydawane przez państwa w celu wywołania określonych skutków prawnych.

  a. Notyfikacja – oficjalne, pisemne powiadomienie drugiego podmiotu PM o pewnym wydarzeniu, z którym prawo łączy skutki prawne. Często notyfikacja jest niezbędna do celu wywołania skutku prawnego; Notyfikacja fakultatywna –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne źródła prawa międzynarodowego - Ustawodawstwo państw

  akty ustawodawcze poszczególnych państw dot. stosunków międzynarodowych nie są źródłem PM, gdyż nie mogą one nakładać obowiązków na inne państwa; wyrażają jedynie stanowisko tego państwa w danej sprawie co może w konsekwencji stanowić część procesu tworzenia się nowej normy prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne źródła prawa międzynarodowego - Doktryna

  poglądy nauki prawa – doktryna wyjaśnia i precyzuje przepisy prawa, kształtuje poczucie prawne społeczeństwa, poddaje krytyce przepisy prawa obowiązującego i przedstawia propozycje nowych przepisów bez mocy obowiązującej.

  Tylko w epoce rozwoju prawa rzymskiego doktryna była źródłem prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne źródła prawa międzynarodowego - Orzecznictwo sądów międzynarodowych

  sądy międzynarodowe, zajmując stanowisko w jakiejś kwestii prawnej, nie tworzą nowych przepisów prawa, gdyż opierają zawsze swe orzeczenia na przepisach prawa umownego lub zwyczajowego. Sąd m. może oprzeć się na poprzednich wyrokach tylko w celu ustalenia treści nie dość jasnej normy prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Eryk Dodano /07.06.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa zwyczajowego - Kurtuazja międzynarodowa (comitas gentium)

  Grzeczność przestrzegana w stosunkach międzynarodowych; należy odróżnić ja od zwyczaju międzynarodowego gdyż reguły kurtuazji mimo, że oparte są na zasadzie wzajemności nie mają charakteru prawnego.

  Postępowanie wbrew tym regułom nie narusza PM ale może zostać źle odebrane. Najwięcej zasad...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa zwyczajowego - Moc obowiązująca

  Norma PZ traci ją na skutek:

  wykształcenia się nowej, kolidującej z nią normy PZ;

  odstąpienia państw od jej praktykowania – odwyknięcie (desuetudo);

  w skutek wykształcenia się przeciwnego zwyczaju może też utracić moc obowiązującą norma prawa umownego.

  a) Uzasadnienie mocy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa zwyczajowego - Praktyka

  Istotne znaczenie ma działalność państwa (szef państwa, minister spraw zagranicznych, przedstawiciele dyplomatyczni) oraz innych organów (sady, parlament);

  nie może być jednostronna i dotyczyć tylko jednego państwa, przepis prawny obowiązuje w kręgu społeczności międzynarodowej;

  reguła...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa zwyczajowego

  przez długi okres PM było głównie prawem zwyczajowym, obecnie zostaje ono wypierane w związku z dużą ilością umów wielostronnych;

  zwyczaj międzynarodowy, zgodnie z art. 38 statutu MTS, jest dowodem ogólnej praktyki uznanej za prawo;

  Dla wykształcenia się przepisu prawa zwyczajowego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Interpretacja umów międzynarodowych

  a. interpretacja (wykładnia) umowy polega na wyjaśnieniu treści jej postanowień;

  b. teorie interpretacyjne:

  - szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu;

  - szkoła obiektywistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Środki zabezpieczające wykonanie umów

  w czasach minionych: przysięga, dawanie zakładników, oddanie w zastaw ruchomości lub nieruchomości

  w czasach nowszych: okupacja pokojowa części terytorium do czasu wykonania zobowiązań, oddanie w zastaw pewnych źródeł dochodów;

  umowy lub deklaracje gwarancyjne

  kontrola wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry