Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Normy regulujące stos. konsularne

  - stos. konsul. określane są przez zespół norm prawnych umownych i zwyczajowych składających się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez normy prawa wewnętrznego (wielka rola dwustronnych norm umownych)

  a. Konwencje dwustronne - pierwsze zawarte były już w XII i XIII w.

  b. Konwencje wielostronne -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec misji dyplomatycznej

  Zakończenie misji na skutek notyfikacji – notyfikacja przez państwo wysyłające państwu przyjmującemu o zakończeniu misji i odwrotnie, na skutek notyfikacji państwu wysyłającemu przez państwo przyjmujące, że odmawia uznania przedstawiciela dyplom. za członka misji.

  Uznanie za persona...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpus dyplomatyczny

  Węższe i szersze znaczenie korpusu dyplom. – korpus to: wszyscy szefowie placówek dyplom. akredytowanych w danej stolicy (węższe znaczenie); wszystkie osoby zaliczane do personelu dyplom. i korzystający z przywilejów dyplom., którzy są wpisani na specjalną listę prowadzona przez protokół dyplom...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego

  Poszanowanie praw i przepisów państwa przyjmującego – przywileje i immunitety nie wyłączają podlegania miejscowemu prawu, lecz wyłączają jedynie właściwość sądów lokalnych i zastosowania sankcji za naruszenie odpowiednich norm; nie przestrzeganie przepisów może prowadzić do wydania noty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety osobiste

  Nietykalność przedstawiciela dyplom. – zakaz stosowania jakichkolwiek środków przymusu: zatrzymania czy aresztowania, nakłada obowiązek traktowania go z należytym szacunkiem oraz obowiązek przedsięwzięcia wszelkich kroków dla ochrony i zapobieżenia jakiemukolwiek zamachowi na jego osobę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety misji

  nietykalność – oznacza, że bez zgody szefa misji funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mają prawa wstępu na teren misji (aspekt negatywny); obowiązek podjęcia wszystkich stosownych środków w celu ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek natręctwem, szkodą oraz zakłóceniem spokoju i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Podstawa przywilejów i immunitetów dyplomatycznych

  Teoria eksterytorialności – Grocjusz; założenie, że misja dyplomatyczna powinna być traktowana tak, jak gdyby ambasada czy poselstwo, znajdujące się poza krajem pobytu, było cząstką państwa wysyłającego; teoria ta jest odrzucana w nauce jako sprzeczna z rzeczywistością.

  Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Pojęcie przywilejów i immunitetów

  wyłączenia, ulgi, prawa, szczególna ochrona – umowy m. traktujące o przywilejach i immunitetach: KNZ, konwencja o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z 1946 r., konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych 1947 r., Konwencja wiedeńska o stos...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki dyplomatyczne - Personel misji dyplomatycznej

  personel misji dyplomatycznej dzieli się na: personel dyplomatyczny (grono korzystające z przywilejów i immunitetów; radcowie, sekretarze, attaches), personel administracyjny i techniczny (kierownik i pracownicy kancelarii, maszynistki, lekarze, tłumacze, szyfranci), służba misji (personel obsługi –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki dyplomatyczne - Klasy szefów misji i zagadnienia precedencji

  - szefowie misji dyplom. mogą należeć do jednej z trzech klas:

  a. ambasadorów i nuncjuszów (przedstawiciel Stolicy Apostolskiej) – akredytowani przy głowie państwa

  b. posłów nadzwyczajnych i ministrów pełnomocnych oraz internuncjuszów – akredytowani przy głowie państwa

  c. charges d’affaires –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt

Do góry