Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Organy ONZ

  Występuje 6 organów ONZ:

  1)Zgromadzenie Ogólne

  2)Rada Bezpieczeństwa

  3)Rada Gospodarczo-Społeczna

  4)Rada Powiernicza

  5)Międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości

  6)Sekretariat

  Ad.1) Uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich> Każde państwo może posiadać nie więcej niż 5...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Członkowstwo ONZ

  Karta rozróżnia 2 kategorie członków:

  1)pierwotnych: dzielimy jeszcze na 2 kategorie:

  •Państwa , które uczestniczyły w konferencji w San Francisco i podpisały i ratyfikowały Kartę NZ

  •państwa , które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942r. oraz podpisały i ratyfikowały Kartę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Cele i zasady Narodów Zjednoczonych

  Art..1 Kart NZ wymienia cztery cele jakim ma służyć ONZ

  -1-utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

  -2-rozwijanie przyjaznych stosunków miedzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równości praw i samostanowienia narodów

  -3-rozwiązywanie w drodze współpracy zagadnień międzynarodowych o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Karta Narodów Zjednoczonych

  Podstawą istnienia i działania ONZ jest jej Karta Podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945r. Karta jest umową obejmującą 111 art. ,załącznikiem do Karty jest Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

  „Karta”- w języku angielskim oznacza dokument szczególnej wagi , konstytucję lub deklarację o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzynarodowe Organizacje Pozarządowe

  Funkcje organizacji pozarządowych

  a)Funkcja pacyfistyczna i humanitarna np.

  -Światowa Federacja Przyjaciół ONZ(WFUNA)

  -Unia Międzyparlamentarna

  b)funkcje społeczno-kulturalne i społeczno-gospodarcze np.

  -Międzynarodowy Związek Kobiet

  -Międzynarodowy Związek Studentów

  c)funkcje gospodarcze

  Cztery...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały podejmowane przez organy międzynarodowych organizacji międzynarodowych - Charakter prawny uchwał

  W związku z podejmowaniem przez organy org mn uchwał powstało kilka problematycznych zagadnień:

  1)jaki jest charakter prawny tego typu rodzaju uchwał?

  2)w jakim zakresie są one obowiązujące dla państw członkowskich?

  3)czy można te uchwały uznać za prawo międzynarodowe?

  Ad1)-część autorów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Funkcje organizacji międzynarodowych

  Pierwsza klasyfikacja funkcji:

  1)funkcja regulacyjna- ustanowienie norm i wzorców o charakterze moralnym , politycznym, lub prawnym.

  2)funkcja kontrolna- kontrolowanie postępowania państw z ustalonymi wzorcami i normami

  3)funkcja operacyjna- polegająca na świadczeniu usług na postawie własnych decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Istota prawnopolityczna organizacji rządowych

  Dwa poglądy dotyczące prawnopolitycznej istoty organizacji międzynarodowej:

  a)pogląd internacjonalistów –działalność organizacji międzynarodowej nie może wykraczać poza granice zakreślone przez suwerenne państwa. Organizacje mn n powinny być „organami między państwami , a nie nad nimi”

  b)pogląd...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Podmiotowość prawnomiędzynarodowa

  Organizacje rządowe w swych stosunkach z państwami i innymi organizacjami rządowymi występują jako podmiot prawa międzynarodowego , zawierają umowy o charakterze międzynarodowym , występują jako strony przed sądami międzynarodowymi , uczestniczą w konferencjach międzynarodowych. Konwencja wiedeńska...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Rozwój historyczny

  Pierwsze organizacje tej kategorii powstały od połowy XIX w , a buły nimi Międzynarodowy Związek Telegraficzny (1865), a później powstały Międzynarodowy Związek Pocztowy (1974) itd. Miały one stosunkowo wąski zakres działania i spełniały sciśle określone funkcje natury administracyjnej.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry