Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne

  Sprawa umiędzynarodowienia konfliktów wewn.,tzn.takich konfliktów wewn.w których uczestniczą siły zbrojne innych państw ,ani nie została objeta protokolami dodatk.z 1977 ani nie była dyskutowana na konferencji dypl.w l.1974-1977.Postuluje się zatem , stosowanie w umiędzynarodowionych konfliktach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

  Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.Rozwija zasady prawne art.3 konw.genew.z 1949 i w ogólnych postanowieniach zobowiązuje do ochrony rannych i chorych,rozbitków,do ochrony personelu medycznego i religijnego,ludnosci cywilnej,do ochrony dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Konwencje genewskie z 1949 r.

  Art.3,wspólny dla wszystkich konwencji nakłada na każdą ze stron w konfliktach zbrojnych niemających charakteru międzyn.obowiązek stosowania się do postanowień:

  1.osoby nie biorące bezpośrednio udziału w dziedzinach wojennych,włącznie z członkami sił zbrojnych,którzy złożyli broń,oraz osobami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Rozwój historyczny

  W minionych wiekach prawo wojenne z reguły nie znajdowało zastosowania w wojnach domowych.Wprzez długie lata rzady były zdecydowane niechętnie podejmowaniu jakichkolwiek zobowiązan miedzynarodowych w zakresie traktowania powstańców.Projekt konwencji w sprawie ochrony ofiar wojen domowych ,przedstawiony w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA POWIETRZNA

  Lotnictwo wojskowe podlega przepisom prawa wojny lądowej i morskiej.W szczególności przepisy dotyczace bombardowa,a zw łaszcz regulamin haski zabraniający bombardowania wsi,miast,domów mieszkalnych i budowli,które nie są bronione.Konwencja genewska z roku 1949 w postanowieniach dot.transportów sanitarnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA MORSKA - Kontrabanda wojenna

  Są to towary przeznaczone na cele wojenne i dostarczane stronom wojującym wbrew zakazowi.Podlega zaborowi także wówczas,gdy stanowi własność neutralną.Deklaracja londyńska przyjęła podział kontrabandy na bezwzględną(materiały używane wyłącznie na wojnie-broń,amunicja itd.)i warunkową(mogą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA MORSKA - Prawo łupu

  Własnosc nieprzyjacielska z wyjątkiem tej znajdującej się na stsatku neutralmnym,chyba ze stanowi kontrabande wojenną podlega prawu łupu.Nie obejmuje ono przybrzeżnych statków rybackich,kartelowych,żeglugi lokalnej,statków sanitarnych służacych bezpieczeństwu żeglugi lub przeznaczonych do nadań...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA MORSKA - Metody i środki wojny

  Miny i torpedy-prawo haskie ogranicza ich stosowanie,zakazuje stosowania min automatycznych

  Korsarstwo-upoważnienie statków prywatnych do zajmowania statków nieprzyjacielskich,które stawały się ich łupem,utraciło znaczenie w XXw .W deklaracji paryskiej z 1856 państwa wyrzekły się kosarstwa

  Blokada...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA MORSKA - Odrębność wojny morskiej

  Wojna morska jest w wyższym stopniu wojną gospodarczą niż wojna lądowa,gdyż zmierza do zniszczenia handlu przeciwnika.Nieprzyjacielska własność na morzu nie jest chroniona przez prawo międzyn.i podlega prawu łupu.Niektórzy wyodrębniają dwie koncepcje wojny:kontynentalną,kładzie nacisk przede...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA LĄDOWA - Okupacja wojenna

  Okupowane terytorium to takie,które znajduje się pod władzą armi nieprzyjacielskiej.Przepisy dot.okupacji zostały skodyfikowane w regulaminie haskim z 1907.Władza okupanta ma charakter przejściowy,los terytorium zostanie roztrzygnięty po wojnie.Okupant nie może decydować jednostronnie o losie tego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 643

  praca w formacie txt

Do góry