Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - POWSTANIE PZPR

  Po wyborach w 1947 PPR wysunęła hasła zjednoczenia ruchu robotniczego. Zjednoczenie to pojmowane było jako narzucenie całemu ruchowi robotniczemu ideologii komunistycznej, dlatego wymagało zniszczenia tożsamości PPS. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała w jawnej sprzeczności z PPR-owską...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - MAŁA KONSTYTUCJA

  W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja – ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ – Radę Państwa, której...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i pierwsze doktryny polityczne

   

  DoktrynaDoktryną określamy zbiór ogólnie uporządkowanych w pewien sposób założeń, twierdzeń, poglądów na temat określonej dziedziny wiedzy. W doktrynach znajdujemy różne twierdzenia nawiązujące do dorobku nauki, oraz liczne tezy wynikające z przyjmowanych założeń światopoglądowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /6 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna i gospodarcza

  Termin polityka pochodzi od greckiego słowa polityce, ozn. sztukę rządzenia państwem. Współcześnie używa się terminu tego do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa za granicą. Często pojęciu temu nadaje się szersze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Polityki Pieniężnej

  Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP decydującym o kształcie polskiej polityki pieniężnej. Jej podstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu. Sytuacja RPP ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. a w jej skład...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagraniczna polityka gospodarcza

  Problem międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zwiększa się jej tempo, zmienia się jej struktura..

  Kraje różnią się pod względem rozmiarów i struktury czynników produkcji, dlatego korzystna jest współpraca. Czynniki produkcji: czynniki naturalne(zasoby bogactw naturalnych, warunki klimatyczne, warunki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zatrudnienia

  Oddziaływanie państwa na rynek pracy. Jest tu podaż i popyt na pracę. Problem równowagi i nierównowagi, częściej to drugie, zazwyczaj polega na nadwyżce podaży pracy nad popytem na nią. Odwrotnie w tej chwili nie ma(ale było w latach60-tych w Niemczech). Nadwyżka podaży nad popytem to BEZROBOCIE...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /7 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dochodowa

  Poziom i struktura dochodu – dochody są netto i brutto lub nominalne i realne.

  Netto i brutto- przed i po opodatkowaniu(z opodatkowaniem brutto), tu wpływa polityka fiskalna, gdy istnieje progresja podatkowa to może mieć bardzo duży wpływ.

  Nominalny i realny – wiąże się z polityką pieniężną, bo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka cen

  Państwo oddziałuje na ceny i dochody. Cen nie ustala z małymi wyjatkami(ceny węgla, leków).

  Wpływa przez politykę pieniężną – zwiększając/zmniejszając strumień pieniądza, oprocentowanie, co wpływa na inflację, a więc i na ceny. Polityka taniego pieniądza- wzrost wydatków państwa.

  Wpływa przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pieniężna

  To segment polityki gospodarczej. Odgrywa wielką rolę w gospodarce rynkowej. W gospodarce centralno-planowanej pierwotne znaczenie mają strumienie rzeczowe, dopiero później pieniądz(najpierw trzeba było mieć przydział). W gospodarce rynkowej pierwotny jest strumień pieniądza, gdzie są pieniądze jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /10 511

  praca w formacie txt

Do góry