Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

  W dyskusji nad językiem teorii naukowych proponuje się za teorię uznawać system „…zdań zawierających przynajmniej jedno zdanie nie-obserwacyjne, tzn. takie, w którym występują terminy teoretyczne”. Czyli teoria traktowana jest jako skrótowe, kryjące się za terminami teoretycznymi, sformułowanie relacji i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

  Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

  Język teorii.

  Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

  Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Natura teorii naukowych

  • Teorie naukowe powinny być formułowane w sposób abstrakcyjny. Mają dotyczyć podstawowych czynników, które podejrzewamy o to, że są „siłą sprawczą” decydującą o swoistości obserwowanych przypadków, co pozwala na ustalenie mechanizmu zachodzenia obserwowanych zjawisk, a tym samym odpowiedzieć na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa jest w politologii?

  W „tekście naukowym” wyróżniamy 3 warstwy:

  1. przekonania metateoretyczne – fundamentalna warstwa dla teorii: zawiera najogólniejsze założenia filozoficzne, przyjmowane a priori, nie zawsze są wyrażane wprost, a nawet uświadamiane, mają charakter założeń ontologicznych (orzekających coś o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa może być?

  Wypracowany tu wzorcowy model teorii naukowej ma walor normatywny i stanowi punkt odniesienia dla oceny rzeczywistych teorii w naukach formalnych i realnych.

  Nauki formalno-logiczne (np.: logika, częściowo w metodologii): teoria = dowolny system dedukcyjny, tj. taki zbiór zdań X pewnego ustalonego języka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /4 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku naukowym

  W literaturze naukowej z zakresu nauk politycznych najczęściej utożsamia się teorię z:

  1. historią myśli politycznej, historią stosunków politycznych;

  2. metodologią, rezultatem działalności badawczej;

  3. podejściem heurystycznym – teoria jako zestaw dyrektyw odnoszących się do sposobów badania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku potocznym

  5 najczęstszych znaczeń terminu „teoria” o zabarwieniu pejoratywnym:

  1. teoria przeciwieństwem praktyki, niezgodność z rzeczywistością, utopijność, bezużyteczność, zespół idei oderwanych od życia;

  2. teoria przeciwieństwem empirii, charakter spekulacyjny, nie podparty doświadczeniem, wysnuwanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce naukowości politologii - Spór filozoficzny czy metodologiczny?

  Spór między wzorcem analityczno-empirycznym a hermeneutyczno-humanistycznym jest nierozstrzygalny z powodów zasadniczych: to 2 różne wizje nauki zakładające 2 odmienne koncepcje przedmiotu badania, zorientowane na realizację zupełnie innych celów = to spór o założenia filozoficzne, o wartości, jakie ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce naukowości politologii - Model hermeneutyczno – humanistyczny

  Jest wewnętrznie zróżnicowany, funkcjonuje w wielu odmianach (od koncepcji socjologii rozumiejącej Maxa Webera, zdolnej do gromadzenia obiektywnej wiedzy o subiektywnej rzeczywistości, kończąc na koncepcjach postmodernistycznych sugerujących, że nie ma żadnej obiektywnej rzeczywistości niezależnej od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzorce naukowości politologii - Model analityczno – empiryczny

  A. Założenie o jedności nauki → zgoda co do kierunku nauk przyrodniczych jak i społecznych (bez względu na przedmiot tych nauk) w nadziei na zdolność empirycznych nauk społ. znalezienia regularności w życiu społ., umożliwiającej przewidywanie i kontrolowanie zjawisk społ.

  B. Nadzieja ta wymaga zgody...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt

Do góry