Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Etyka przekonań a etyka odpowiedzialności w koncepcji M. Webera

  Etyka przekonań ; oparta na emocjach, dobre intencje dają złe owoce, polityk nie beirdze odpowiedzialności za skutki swych działań pozostawiając je Bogu.

  Etyka odpowiedzialności: najważniejsze jest poczucie odpowiedzialności za swoje działanie i jego skutki.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o funkcję państwa współczesnego (stanowiska, argumenty)

  Funkcją państwa nazywa się całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa. Zakres, intensywność i treść działania państwa zmieniają się w procesie historycznym. Współcześnie są one w dużym stopniu konsekwencją ideologicznego modelu państwa. Każde państwo realizuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie grupy interesu (lobby)

  Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów[1]. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania grup interesów

  Występują cztery podstawowe modele funkcjonowania grup interesów:

  -model pluralistyczny, jest klasycznym modelem polityki grupy interesów. Dominuje w nim założenie, iż grupy dysponują określonymi zasobami politycznymi, któr pozwalają im promować interesy indywidualne w sferze publicznej co czyni władze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /3 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model demokracji deliberatywnej – założenia oraz przedstawiciele

  Jest teoretyczny model ustrojowy propagowany m.in. przez J. Habermasa i J. Elstera; zakłada większy udział obywateli w procesie legislacyjnym poprzez organizację zinstytucjonalizowanych debat, uzupełniających proces nieformalnego kształtowania się opinii; w ten sposób społeczeństwo ma szansę świadomie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ruchów społecznych

  Problemy:

  a) spontaniczność a zorganizowanie + taktyka – czy zachodzi tu sprzeczność?

  Przybylski uważa, że ruch społeczny jest bardziej spontaniczny niż ruch polityczny i w tym kontekście pisze o tym. Oczywiście ruch społeczny jest zorganizowany, a tą jego spontaniczność należy rozpatrywać na tle...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota rewolucji wg Hannah Arendt

  Rewolucje starożytne (mutatio rerum, metabolais) były cyklicznymi przemianami nie wprowadzającymi zasadniczo nowej jakości do systemu politycznego. Były to raczej cykliczne walki demokracji z oligarchią, motywowane ekonomicznie. Były to rewolucje bliskie pierwotnemu znaczeniu tego słowa – cyklicznie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja współczesna i jej przyszłość wg Sartoriego

  Sartorii. Za plus demokracji współczesnej( bo tak trzeba nazwać demokrację pluralistyczną) uważał on pluralizm polityczny, wieloetapowość procesów decyzyjnych, grę o sumie dodatniej w której to zwycięstwo jednego wiąże się też z „wygraną” części przegranych. Uważał on, iż jednym z warunków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy relacji, którą jest władza

  1. Władza jest zawsze stosunkiem między ludźmi

  2. Władza ma charakter społeczny

  3. Posłuch jakim cieszy się osoba sprawująca władzę

  4.Faktyczna, realna, urzeczywistniona możliwość przeprowadzenia woli

  Cechą charakterystyczną władzy państwowej w odróżnieniu od innych jest to, iż przejawia się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu społecznego wg Talcota Parsonsa

  W funkcjonalizmie Talcotta Parsonsa każdy system społeczny, aby przetrwać, musi realizować cztery podstawowe funkcje. Są to kolejno:

  A adaptation, czyli adaptacja,

  G goal attainment, czyli osiąganie celów,

  I integration, czyli integracja wewnętrzna,

  L latency, co tłumaczy się jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt

Do góry