Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona pracy młodocianych

  Kodeks pracy stanowi, że „nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych. Młodociany w rozumieniu kodeksu jest osobą, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Wolno zatrudniać młodocianych takich którzy:

  1. Ukończyli co najmniej gimnazjum przedstawiając świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracy kobiet

  Kodeks Pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

  Rodzaje tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09096r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietą. Na podstawie w/w rozporządzenia pracodawca powinien ustalić zakładowy wykaz prac...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad warunkami pracy

  Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują :

  1. PIP (Państwowa inspekcja Pracy).PIP – sprawy związane z PIP ustawa 6381,tekst jednolity, Dz. U. 1254.

  Jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad BHP. PIP podlega Sejmowi, a nadzorem i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /4 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy systemu pracy

  W polskim systemie ochrony pracy można wyodrębnić:

  1. Segment wykonawczy – funkcja pracodawcy i osób kierujących pracownikami;

  2. Segment nadzoru(organy państwowe nadzorujące przestrzeganie przepisów i zasad BHP);

  3. Segment naukowo-badawczy – są to instytuty naukowe i placówki badawcze.Polski system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy - Ochrona pracy

  Podstawowe środki ochrony pracy

  - ustawodawstwo ochronne;

  - szeroko rozumiane ustawodawstwo ochronne;Pierwsze dokumenty ukazały się w Anglii w 1801 uchwalono prawo fabryczne.

  Dotyczyło pracy dzieci, kobiet i zawarto w prawie fabrycznym następujące dane:

  a) pracę mogą podejmować osoby, które...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy - Czynniki określające wymiar czasu pracy

  1. czynniki ekonomiczne - poziom sił wytwórczych – im wyższy tym mniejszy wymiar czasu pracy, społeczna wydajność pracy;

  2. czynniki społeczne (dotyczy samego pracownika) – granice możliwości ludzkich:

  a) fizyczne;

  b) psychiczne:

  - konieczność wypoczynku;

  - uciążliwość pracy w jej warunkach;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /6 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne problemy pracy

  Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę.

  Pracodawca – jednostka organizacyjna, niezależnie czy posiada osobowość prawną czy nie w momencie zatrudnienia pracownika.

  Źródłem prawa pracy jest kodeks pracy oraz wewnątrzzakładowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

  Stwarza dla krajów wielkie szanse i przynosi korzyści związane z szybsza modernizacja i przyjmowanie postępu cywilizacyjnego. Wytwarza koszty w postaci rezygnacji z pewnej części suwerenności narodowej. Głównym problemem który musi rozwiązać polityka integracji jest zapewnienie jak najkorzystniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia ochrony środowiska

  Jest to najmłodsza z polityk makroekonomicznych , jej początek wiąże się z uchwaleniem w 1977 r w USA pierwszego na szczeblu rządowym programu ochrony atmosfery.

  Polityka ekologiczna opiera się na zasadzie „ten, co zanieczyszcza płaci”.Rozróżnia się cztery strategie walki o ochronę środowiska:1...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia aktywizacji gospodarczej regionu

  Wyróżniamy dwie strategie:

  1. Pierwsza ma postać aktywizacji odgórnej zwana jest marko aktywizacja. Podmiotem takiej aktywizacji jest państwo a przedmiotem określone obszary szczebla pośredniego miedzy państwem a poziomem mikro ekonomicznym czyli gminami,

  2. Druga ma postać aktywizacji lokalnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry