Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Administracja w państwie faszystowskim i na terenach przez nie okupowanych

  Omówienie administracji w państwach kapitalistycznych od końca XIX stulecia nie byłoby zupełne, gdyby pominąć organizację administracji oraz jej zadu nia i pozycję w aparacie władzy państwa faszystowskiego. Współcześnie tocZi| się dyskusje na temat zarówno pojęcia faszyzmu, jak i jego zasięgu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /13 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialnego

  Podział terytorialny dla celów administracji ogólnej należy do najtrwalszych instytucji administracji. Przez pierwszy etap kształtowania aparatu „państwa nowego typu” utrzymywano, nawet w Rosji Radzieckiej i w Związku Radzieckim, podział z czasów burżuazyjnych. Prace nad nowym podziałem terytorialnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /6 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki „państwa nowego typu”

  Rewolucja, która wybuchła w Paryżu u schyłku wojny francusko-pruskiej I przeszła do historii jako okres Komuny Paryskiej (18 marzec - 28 maj 1871 r.) wywarła niemały, choć pośredni wpływ nie tylko na przemiany państwa kapitalistycznego [40], lecz również, a raczej przede wszystkim, na rozwój idei...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /10 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia prawa administracyjnego

  Dość typowy dla europejskich krajów bloku radzieckiego rozwój prawa administracyjnego Polski Ludowej można podzielić na pięć okresów. Pierwszy okres stanowiły lata 1944-1948, które określano jako okres kształtowania zrębów nowego porządku społeczno-politycznego. Poza uregulowaniem podstawowych dla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /8 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej w Europie środkowej i południowo-wschodniej do szło do powstania całego bloku państw ściśle związanych z ZSRR, określanych najpierw jako demokracje ludowe - demokracja ludowa miała być formą państwu pośrednią między demokracją burżuazyjną a dyktaturą proletariatu [60]...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /7 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia systemu kontroli administracji

  Przeobrażenia prawa administracyjnego obejmowały też przeobrażenia syste mu kontroli administracji. Państwa bloku radzieckiego zaczęły w szczególności odrzucać po kilku latach jedną z klasycznych instytucji kontrolnych, mianowicie sądownictwo administracyjne. Nawet tam, gdzie po wojnie sądownictwo to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /8 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie podstaw ustrojowych „państwa nowego typu”

  Zasady działania państwa nowego typu po raz pierwszy zostały sformułowane w konstytucji RFSRR z 1918 r., a następnie w konstytucji ZSRR z 1924 roku. Podstawą aparatu radzieckiego był hierarchiczny system rad delegatów robotniczych i chłopskich, potem rad delegatów ludu pracującego - od rad szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /18 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia nauk administracyjnych

  Nauki administracyjne, do których od XIX w. zaliczyć trzeba przede wszystkim naukę prawa administracyjnego, naukę administracji oraz naukę organizacji [por. 6, 23, 24, 46, 56], formowały się również i rozwijały w krajach realnego socjalizmu. Ich rozwój przebiegał w dużej mierze w sposób inny niż w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem kontynuacji dawnych instytucji administracyjnych

  Większość państw bloku radzieckiego nawiązywała początkowo, jak by In o tym mowa, do dawniejszych rozwiązań polityczno-ustrojowych. Instytucji' ukształtowane w poprzedniej formacji musiały odebrać jes/eze większą rolę w dziedzinie administracji. Wyjątek stanowiła Jugosławia. Na Węgrzech, w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /13 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki

  W związku z rozszerzeniem zadań administracji, od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. zmieniło się dość poważnie także prawo administracyj' ne. Z początkiem interesującego nas obecnie okresu doszło na kontynencie europejskim do ostatecznego skrystalizowania klasycznego prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /12 702

  praca w formacie txt

Do góry