Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Białoruś - Geneza ustroju

  27 lipca 1990 roku, widząc upadający ZSRR, Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej przyjęła deklarację suwerenności państwowej. Rok później Rada Najwyższa przyjęła także ustawę o niezależności państwowej Białorusi. Nie zamierzano jednak zrywać bliskich kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

  Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje obecnie od 1 stycznia 1997 roku, ustanowiony na podstawie przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z 16 X 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy. Sąd Konstytucyjny Ukrainy jest wyłącznym organem sądownictwa konstytucyjnego na Ukrainie. Rozstrzyga on o zgodności ustaw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

  Konstytucja Ukrainy określa zasady, wokół których konstruowane są: struktura, ustrój i tryb funkcjonowania sądów. Pierwszą grupę stanowią zasady wyznaczające zadania sądów i organizacji sądownictwa. Funkcja wymiaru sprawiedliwości odnosi się w świetle ustawy zasadniczej tylko do działalności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /4 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABINET MINISTRÓW UKRAINY

  Gabinet Ministrów Ukrainy jest najwyższym organem władzy wykonawczej. W ten sposób Konstytucja Ukrainy dokonała połączenia dwóch organów - Prezydenta i Gabinetu Ministrów w strukturze organów władzy wykonawczej. Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /4 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZYDENT UKRAINY

  Jest głową państwa i zwierzchnią władzą w państwie oraz najwyższym przedstawicielem reprezentującym Republikę Ukrainy w stosunkach międzynarodowych. Pozycja ustrojowa prezydenta w stosunkach wewnętrznych wynika z określenia w konstytucji jego roli ustrojowej jako gwaranta suwerenności państwa i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /7 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

  Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA UKRAINY

  28.06.1996 rok Rada Najwyższa przystąpiła do uchwalenia konstytucji. Uchwaliła nową konstytucję 315 głosami deputowanych popierających i przy 36 głosach odrzucających projekt konstytucji z poprawkami, która weszła w życie. Akt uchwalenia Konstytucji Ukrainy jest wydarzeniem przełomowych w historii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

  -1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości

  -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką

  -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski

  -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

  Wybór na urząd 

  - prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych

  - zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

  Charakterystyka Kongresu 

  - Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu

  - każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa

  - Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata

  - Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat

  - członkowie Izby...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt

Do góry