Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Narodziny V Republiki Francuskiej

    - Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

    - W kilka miesięcy została napisana konstytucja

    - 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

    - Konstytucja...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /373

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Departamenty Francji: Martynika, Gwadelupa, Gujana, Reunion

    W okresie 170 lat uchwalono 16 konstytucjiSystemy polityczne występujące na przestrzeni prawie dwóch wieków: 

    1) Monarchia parlamentarna

    2) Dyktatura jednostki

    3) Rządy komitetowe

    4) Republika prezydencka

    5) Republika dyrektorialna

    6) Republika parlamentarna

    I Republika: 1792 – 1799; (okres rewolucji)...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /2 457

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

    - składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym; 

    - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat

    - kompetencje:

    • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem)

    • badanie konstytucyjności...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /665

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kanclerz jako szef rządu i faktyczny szef państwa

    - wyboru kanclerza dokonuje Parlament Związkowy bezwzględną większością głosów, na wniosek prezydenta 

    - kompetencje: określanie składu rządu, kieruje jego pracami, ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny

    - wygaśnięcie funkcji kanclerza następuje:

    • gdy zbierze się nowy Parlament...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /653

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prezydent federalny

    - kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do

    Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat 

    - kadencja: 5 lat

    Uprawnienia:

    - wskazanie kandydatów na kanclerza

    - reprezentowanie związku na zewnątrz

    - zawieranie umów z innymi państwami

    - wysyłanie i przyjmowanie...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /651

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pozycja i uprawnienia Bundesratu wobec Bundestagu (Niemcy)

    - Bundesrat nie jest organem kadencyjnym – jej skład zależy od zmiany rządów krajowych, a o jej obliczu partyjno – politycznym decydują wyniki wyborów do parlamentów krajowych 

    - Rada Związkowa jest organem, za pośrednictwem którego władze krajowe biorą udział w kształtowaniu woli federacji

    -...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /709

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

    Bundestag (Parlament Związkowy) 

    - jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych

    - prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat

    - kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia)

    Rola Bundestagu w parlamencie:

    - ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 074

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

    Zasada państwa socjalnego 

    - na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

    Zasada federalizmu

    - doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /924

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

    - po kapitulacji państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy i poddane pod okupacją ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i FrancjiRFN 

    - 24 V 1949 r. – powstało RFN; w życie weszła także konstytucja

    • władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 400

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

    •najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji; 

    •sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację;

    •jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach;

    •jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami...

    Ocena / Przedmiot / Politologia

    Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 125

    praca w formacie txt

Do góry